Øvre Sofustrøa 2 og 4 og del av gnr/bnr 206/75 m.f., detaljregulering r20150034

Frist for innspill: 19.01.2018

Øvre Sofustrøa 2 og 4 og del av gnr/bnr 206/75 m.f., detaljregulering r20150034

Overnevnte plan er 24.11.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å sikre ny adkomst til regulerte boliger innenfor gnr/bnr. 260/75 i gjeldende reguleringsplan r0221 Rye vedtatt 23.07.1985. Hovedadkomsten til området ble regulert bort i r0221ah Lyarhaugen gnr/bnr. 260/44 vedtatt i 2009. Vegstrukturen i planen fra 1985 skal beholdes, og ny regulering skal gi ny adkomst og gjøre nødvendige justeringer slik at planlagt vegtrasé blir gjennomførbar. Planforslaget legger også til rette for ny adkomst til gnr/bnr. 260/22 og 260/43, samt en 2 meter bred turveg/snarveg mellom Øvre Sofustrøa i nordøst og Langørjan i sørvest.

Sammendrag

Innenfor byggegrensene kan det oppføres frittliggende bolighus som eneboliger, tomannsboliger, rekkehus eller kjedehus. Det stilles ikke krav til bebyggelsens utforming, høyde og utnytting, parkering samt antall boliger i planen. Dette fremgår av KPA og plan- og bygningsloven og vil måtte hensyntas i en eventuell fradelingssak eller byggesak senere.

Adkomstvegen som foreslås regulert vil være hovedadkomst til framtidig boligområde vist i gjeldende regulering. Kjørevegen er planlagt med 5 meters bredde og en stigning på 8 % på det bratteste. Fortauet er lagt på nordsiden av kjørevegen for å oppnå best mulig stigningsforhold, men på grunn av terrenget er det likevel ikke mulig å oppnå stigning på slakere enn 7-8 %.

For å sikre framtidig skoleveg for barn bosatt sørvest for planområdet reguleres en offentlig turveg på 2 meters bredde mellom Øvre Sofustrøa i nordøst og Langørjan i sørvest. Dersom denne opparbeides vil barna slippe skoleskyss i sommerhalvåret.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 15/23499

Sist oppdatert: 05.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward