Del av Petter Eggens plass og Schjoldagerveita, detaljregulering, r20180043

Frist for innspill: 31.05.2019

Del av Petter Eggens plass og Schjoldagerveita, detaljregulering, r20180043

Overnevnte plan er 02.04.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet. Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt /sammendrag

Hensikten med planen er å muliggjøre opparbeiding av Peter Egges plass som offentlig torg, slik rekkefølgekrav for oppføring av nybygget i Krambugata krever. Planområdet er i dag regulert til offentlige bygninger, og omreguleres til offentlig torg og fortau. Planen omfatter også arealer i Schjoldagerveita og Søndre gate for å oppnå en sammenheng gjennom kvartalet. 

Planområdet settes av til torg og fortau. Hele planområdet er omfattet av hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner.

Det er planlagt at det skal etableres et lekeapparat på plassen, i tillegg til den steinkunsten laget av Bård Breivik, som til sammen skal bidra til at det blir barnas torg.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg til bestemmelsene

ROS- analyse

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 18/15376

Sist oppdatert: 12.04.2019

Gå til toppen

arrow_upward