Olaf Bulls veg 38, r20180053

Frist for innspill: 06.09.2019

Olaf Bulls veg 38, r20180053

Overnevnte plan er 09.07.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen/Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av leiligheter i to lavblokker. Planområdet foreslås disponert til boligbebyggelse, renovasjonsanlegg, uteopphold, samferdselsanlegg/teknisk infrastruktur og grønnstruktur.

Planforslaget legger til rette for ca 16-18 leiligheter i lavblokkbebyggelse med felles bilfritt og vestvendt uterom. Bebyggelsen er tenkt utført i 3.etasjer med delvis inntrukket 3. et og underliggende P kjeller.

Nedkjøring til P-kjeller ligger ved siden av snuhammeren (vist med pil på plankartet).  Alle leiligheter har gjennomlys, og skal ha sør- eller vestvendte balkonger. I planforslaget er det vist en byggegrense på 2,5 meter mot grønnstrukturen.

Saksdokumenter

Forslagsstillers planbeskrivelse
Plankart, alt. 1
Plankart, alt. 2
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg 4: ROS-analyse

Vedlegg 5: Geoteknisk utredning

Vedlegg 6a: Utomhusplan V02

Vedlegg 6b: Utomhusplan V02X

Vedlegg 7a: Profiler indeks

Vedlegg 7b: Terrengprofiler ABC

Vedlegg 7c: Terrengprofiler og grøntdrag

Vedlegg 8a: Sol og skygge, mars

Vedlegg 8b: Sol og skygge, juni

Vedlegg 9: VA-plan

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Sist oppdatert: 10.07.2019

Gå til toppen

arrow_upward