Begrenset offentlig ettersyn av Kvalitetsprogram for Nyhavna

Frist for innspill: 17.06.2020

Begrenset offentlig ettersyn av Kvalitetsprogram for Nyhavna

Begrenset høring

Kvalitetsprogram for Nyhavna lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.08.2020 til 01.10.20. På bakgrunn av innkomne merknader og utarbeidelse av nye kunnskapsgrunnlag etter offentlig ettersyn foreslås endringer i kvalitetsprogrammet.

Det er utarbeidet et Kunnskapsgrunnlag for havromsnæringer på Nyhavna, Kulturminneprogram for Nyhavna er ferdigstilt og energikonseptutredningen Nyhavna som nullutslippsbydel er under sluttføring. Dette arbeidet har brakt frem kunnskap som har påvirket hvordan disse temaene er beskrevet og konkretisert i kvalitetsprogrammet sine ti strategiske virkemidler og illustrasjonsplan. Siden offentlig ettersyn er det gjort en jobb med å tydeliggjøre hvordan programmet skal brukes i videre prosess. Prinsippene som følger opp de strategiske virkemidlene er nå konkretisert til enten delmål, skal sikres i reguleringsplan og skal sikres i prosess som supplerer reguleringsplan.

Saksdokumenter

Kvalitetsprogram for Nyhavna til begrenset offentlig ettersyn

Miljøprogram for Nyhavna - Energi og klima

Kunnskapsgrunnlag- Kulturnæringsprogram for Nyhavna

Kunnskapsgrunnlag- Havromsnæring på Nyhavna

Kulturminneplan for Nyhavna

Høringsinnspill med Kommunedirektørens vurdering

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/53341

Sist oppdatert: 09.06.2021