Torgård, del av gnr/bnr 310/1, 310/2 og 309/1, detaljregulering,r20150033

Frist for innspill: 05.12.2020

Torgård, del av gnr/bnr 310/1, 310/2 og 309/1, detaljregulering,r20150033

Overnevnte plan er 16.10.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å regulere det drøyt 200 daa store området til plasskrevende industri- og lagerformål. Dette er den siste delen som reguleres av det tidligere store landbruksområdet på Torgårdsletta

Sammendrag

Industrivirksomhet har ofte større behov for arealer til utelagring, trafikkområder og andre installasjoner utendørs. Dermed er foreslått utnytting av tomta i underkant av det KPA legger opp til i virksomhets-områder, men høyere enn de fleste omkringliggende planer. Det er ikke satt krav om maksimumsutnyttelse i planen. Siden det er uvisst om Torgård får godsterminalen, er det usikkert hva som skal/vil bli bygget i planområdet. Det settes en BYA på 70 % også for de 100 daa som kan bli aktuell tomt for samlastere. Det antas at det blir behov for mye manøvreringsareal der også. Maksimal gesimshøyde for byggene innen planområdet er satt til 16 meter. 

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse.pdf

Geoteknisk notat.pdf

Overordnet VA-plan.pdf

Trafikkanalyse.pdf

 

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/55862

Sist oppdatert: 22.10.2020

Gå til toppen

arrow_upward