Boligsoneparkering Ila

Frist for innspill: 15.08.2020

Boligsoneparkering Ila

Forlengelse av høringsfrist

Som følge av koronasituasjonen og den nærstående sommerferien har Trondheim kommune besluttet å ikke arrangere et informasjonsmøte om forslaget til boligsoneparkering i Ila slik som det tidligere ble meldt, Høringsfristen blir i stedet forlenget til 16. august.

Trondheim kommune foreslår å etablere en boligsone for parkering i Ila. Soneavgrensningene er vist i kartet under.

Bildet viser avgrensningen av den foreslåtte boligsonen for parkering i Ila.

Hva er en boligsone?

En boligsone gir beboere i området mulighet til å kjøpe boligsonetillatelse for parkering innenfor sonen. De som ikke har tilhørighet til området kan ikke kjøpe boligsonetillatelse og har dermed ingen mulighet til å parkere innenfor sonen.

Slik fungerer boligsoneparkering

Boligsoneparkering er for deg som bor i en boligsone. Du søker om boligsonetillatelse, og tillatelsen kan kun brukes i sonen du bor i.

Tillatelsen er digital, registreringsnummeret er identifikator.

Ila nord boligsone_publikumsvennlig_02.06.2020 (PDF)

Ila sør boligsone_publikumsvennlig_02.06.2020 (PDF)

Hvem kan søke om boligsonetillatelse?

Bor du i et område med soneparkering og ønsker parkeringsplass, må du søke om avtale om boligsonetillatelse. For å få innvilget søknaden må du:

  • Være fast bosatt og folkeregistrert på bostedsadresse, eller
  • midlertidig bosatt med husleiekontrakt i sonen.
  • Være registrert som eier av et kjøretøy med en totalvekt under 3,5 tonn. Unntak kan innvilges dersom søker kan dokumentere disposisjonsrett for privat bruk til kjøretøyet. Dette kan gis av arbeidsgiver, leie- eller leasingavtale eller annen dokumentasjon.

Boligsonetillatelsen kan innvilges for inntil tre privatbiler samt næringsdrivende.

I utgangspunktet kan alle som ikke har mulighet til å parkere på egen eiendom, og som kan vise tilhørighet til en boligsone, søke om boligsonetillatelse. Behovet for gateparkering må dokumenteres i søknaden til Trondheim parkering.

Hva koster boligsonetillatelsen?

Prisen for boligsonetillatelse øker med hver bil. Første bil koster 510 kroner per måned, andre bil 957 kroner per måned og den tredje bilen 1357 kroner per måned. For næringsdrivende er prisen kroner 1740,- pr bil pr måned.

Fordeler og ulemper med boligsoneparkering

Boligsoner har positive virkninger for det lokale miljøet. Blant annet reduseres letekjøring og fremmedparkering hvilket kan redusere støy og lokal luftforurensning, samt bidra til økt trafikksikkerhet. Innføring av boligsoneparkering i et område kan også bidra til å redusere bilbruken.

Innføring av boligsone/beboerparkering gir de som bor i sentrale byområder, og er avhengig av å parkere på gata, bedre tilgang til parkering.

En ulempe kan være at parkeringsbelastningen kan forskyves til andre områder utenfor boligsonen der parkeringen er gratis og ikke regulert.

Bakgrunn

Utfordringer med gateparkering i sentrumsområder

I sentrumsnære områder er det mange som ønsker å parkere - det kan blant annet være ansatte som bruker bil på reiser til og fra jobb, besøkende i området eller beboere.

Som hovedregel skal parkering dekkes på egen grunn. I sentrale strøk med eldre, tett bebyggelse har de fleste beboere ikke tilgang på parkeringsplass på egen eiendom, og har heller ikke mulighet til å opparbeide det på egen eiendom. Det betyr at mange er avhengige av gateparkering langs offentlige gater dersom man ønsker å eie egen bil. Ila er et slikt område.

Offentlige gater som er uregulerte og tilbyr gateparkering vil være åpen for alle. Dermed kan det være utfordrende for beboere i området å finne ledige parkeringsplasser i nærheten av sin bolig. Løsningen på dette kan være å innføre en boligsone.

Trondheim kommunes målsetninger

Trondheim kommune ønsker at flere reiser skal skje med gange, sykkel og kollektivtrafikk og at biltrafikken ikke skal øke. Dette kalles nullvekstmålet og er vedtatt av Bystyret i Trondheim kommune.

Innføring av boligsoner kan være ett av flere virkemidler som fører til at flere velger å ikke bruke bilen. Innføring av boligsoneparkering i Ila vurderes å ha positiv effekt på relevante mål for Trondheim kommune og er i tråd med gjeldende byvekstavtale.

Dagens parkeringssituasjon i Ila

Gateparkeringens omfang

Gateparkering regnes som all parkering på gategrunn. Totalt finnes det 291 bilparkeringsplasser på offentlig gategrunn i Ila innenfor det området som er markert på kart.

Diagrammet nedenfor viser resultatet av tellingen som Trondheim kommune har gjennomført i området. I tabellen skilles det på biler der eieren har parkert i egen gate, biler der eieren bor i andre gater i Ila, biler der eieren bor utenfor Ila men i Trondheim kommune, samt biler der eieren bor utenfor Trondheim kommune.

Gateparkering per gate fordelt på hvorfra eieren av bilen kommer fra

Fremmedparkering

Av de parkerte bilene som er parkert på natten eies over halvparten av personer som ikke er registrert bosatt i nærområdet. Dette er såkalt fremmedparkering. Andelen fremmedparkering varierer fra gate til gate. Totalt eies seks av ti biler som er parkert i Ila av personer som ikke bor i nærområdet.

Prosentvis fordeling av gateparkering per gate

På grunn av den høye andelen parkerte biler der eieren ikke bor i området, vurderes det som aktuelt å innføre boligsoneparkering. Dette er tiltak som gjennomføres på steder der gateparkering gir fremkommelighets- eller sikkerhetsmessige utfordringer, og spesielt der det er et stort innslag av parkerte biler som ikke har tilhørighet til området. Tiltaket er gjennomført i flere andre sentrumsnære områder i Trondheim hvor det har vært problemer med fremmedparkering.

Fremmedparkeringen kan imidlertid også inkludere personer som ikke har forandret sin folkeregistrerte adresse, men som likevel bor i området. De som befinner seg i denne gruppen og kan dokumentere tilhørighet til området, vil få anledning til å kjøpe boligsonetillatelse.

Lover og regelverk

Boligsoneparkering har hjemmel i “Forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering, Trondheim kommune”.

Parkeringsforskriften angir i § 29 at “kommunen kan i nærmere avgrensede områder på kommunale vilkårsparkeringsplasser, etter behovsprøving, reservere parkering for parkerende bosatt i området eller for andre med særlig behov for slik parkering.”

I Forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Trondheim kommune, står det at opprettelse og endring av boligsone for parkering samt fastsettelse av avgift gjøres av Bystyret. Det angis også at det kan fastsettes forskjellig avgift for de ulike boligsonene og for ulike brukergrupper innenfor bestemte soner. Det kan videre vedtas at næringsdrivende ikke skal tildeles parkeringstillatelse innenfor bestemte soner.

Ofte stilte spørsmål (OSS) - praktiske spørsmål

Hvordan kan gjestene mine parkere?

Midlertidige parkeringstillatelser kan tildeles besøkende i boligsone. Midlertidige parkeringstillatelser kan også tildeles næringsdrivende og offentlig tjenesteytende, som har et tidsbegrenset behov for transport og parkering i sonen.

Hva skjer om jeg bytter bil?

Du registrerer bilbytte hos Trondheim parkering. Ved bytte av kjøretøy godskrives innbetalt beløp ny parkeringstillatelse, mot dekning av administrasjonskostnader.

Kan jeg parkere med tilhenger i boligsonen?

Tilhengere kan kun parkere i boligsonen dersom den er festet til en bil med en gyldig boligsonetillatelse. Det utstedes ikke parkeringstillatelser til campingvogner og tilhengere.

Jeg har levert bilen på verksted og fått låne en bil, hva gjør jeg nå?

Du kan få utstedt et midlertidig boligsonetillatelse ved å henvende deg til Trondheim parkering.

Må jeg ha boligsonetillatelse hvis jeg har motorsykkel?

Tohjuls motorsykler og mopeder trenger ikke parkeringstillatelse. Trehjul og firehjuls motorsykler/mopeder må ha parkeringstillatelse.

Hvordan vet jeg at jeg er sikret en parkeringsplass i sonen hvis jeg kjøper en tillatelse?

Det skal ikke innvilges flere parkeringstillatelser i en boligsone enn det er reservert parkeringsplasser i sonen. Dette skal sikre at det alltid finnes en ledig parkeringsplass for deg som har parkeringstillatelse.

Jeg har ikke råd til å betale for en parkeringstillatelse?

Det er Bystyret i Trondheim som har vedtatt avgifter for boligsonetillatelse. Det er ikke mulig å få nedsettelse av avgiften.

Hva er mitt ansvar som eier av boligsonetillatelse?

Du er ansvarlig for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig boligsonetillatelse. Det er ditt ansvar å påse at du har betalt, slik at det er gyldig til periodestart og at opplysninger du har oppgitt i søknaden er riktige. I henhold til Vegtrafikkloven er det din plikt å følge med på skilting i gaten der du parkerer.

Vi har en bildeleordning, kan vi kjøpe boligsoneparkering?

Bildeleordninger med tilbud om kjøretøy i boligsone kan tildeles parkeringstillatelse.

Er jeg garantert en plass hvis jeg kjøper boligsonetillatelse?

Det innvilges ikke flere parkeringstillatelser i en boligsone enn det finnes parkeringsplasser i sonen. En parkeringstillatelse i en boligsone innebærer en mulighet til å parkere i et område, men er ikke en garanti for at det skal finnes plass.

Jeg har næringsvirksomhet i Ila, kan jeg da også kjøpe en boligsonetillatelse?

Næringsdrivende med forretningsadresse i boligsone kan tildeles parkeringstillatelse når det foreligger særlige forhold.

Hvordan kan jeg komme med innspill og synspunkter?

Vi tar gjerne imot synspunkter på forslaget om å innføre boligsone i Ila. Det er viktig at du gir tilbakemelding enten du er positiv eller negativ til forslaget.

Synspunkter kan sendes skriftlig til Trondheim kommune på e-post . Skriv “Sak 20/33471 Boligsone Ila” i emnefeltet.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/33471

Sist oppdatert: 05.03.2021