Kommuneplanmelding om byutvikling, Grønn strek for en trygg framtid

Frist for innspill: 14.09.2020

Kommuneplanmelding om byutvikling, Grønn strek for en trygg framtid

Overnevnte plan er 26.05.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Formannskapet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Kommuneplanmeldingen er et førende styringsredskap for framtidig overordnet planlegging. I meldingen drøftes grønn strek som et styringsverktøy for framtidig  vern av jordbruksareal. Grønn strek avklares og forankres ved rullering av kommuneplanens arealdel. Sammen med markagrensa og LNFR-områdene i kommuneplanens arealdel vil grønn strek fungere som en vernegrense mot byutvidelse, og bidra til å hindre byspredning. 

Sammendrag

Grønn strek ble sluttbehandlet av bystyret 31.03.2016. Bystyret ba imidlertid i 2018 om å legge meldingen ut på ny høring. I 2019 vedtok fellesnemnda for Klæbu og Trondheim kommuner at Klæbus tidligere planer og temakart grønn strek skulle innarbeides.

Det er rådmannens anbefaling som ble lagt fram for sluttbehandling i 2015, utvidet til å omfatte hele nye Trondheim kommune, som nå legges ut. Arealene i Klæbu er vurdert ut fra de forutsetningene som ble lagt til grunn for forslaget fra 2015. Dette innebærer blant annet at vedtatte utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel skal ligge utenfor grønn strek. Meldingen omfatter ikke nye vurderinger av arealene i tidligere Trondheim kommune.

Kommunedirektøren arbeider med flere strategier og utredninger som vil være grunnlag for og samordnes i kommuneplanens arealdel. Utover grønn strek gjelder dette blant annet langsiktig byutviklingsstrategi, utbyggingsrekkefølge og eventuell tilbakeføring av tidligere vedtatte boligområder til LNFR-formål, og notat om potensiale for å gå sykle og reise kollektivt.

Saksdokumenter

Kommuneplanmelding grønn strek

Strategikart

Kart vedtatt omdisponert

Vedtak og saksfremstilling

Orienteringsmøte

Trondheim kommune inviterer til orienteringsmøte på nett om grønn strek onsdag 26. august kl. 11.00. Møtet skjer på plattformen google-meet, som må lastes ned på forhånd. Nærmere informasjon ligger på FramtidsTrondheim, der det også blir lagt ut lenke til møtet.

Orienteringen forventes å vare ca. 1 time. Total tidsramme er 1,5 timer. Presentasjoner brukt på møtet og opptak av presentasjonene vil bli lagt ut på FramtidsTrondheim i etterkant av møtet.

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/145

Sist oppdatert: 26.01.2023