Prosessplan Heimdal

Frist for innspill: 14.02.2020

Prosessplan Heimdal

Overnevnte plan er 10.12.19 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med prosessplanen er å legge rammene for et videre arbeid som

  • tar utgangspunkt i omforente mål for hva Heimdal sentrum skal være
  • tar i bruk eksisterende kunnskap og studier, og supplerer dette
  • legger opp til en begrenset og effektiv ressursbruk
  • resulterer i gode og hensiktsmessige planer for den videre utviklingen
  • gir forslag til tiltak på kort og lang sikt.

Sammendrag

Prosessplanen redegjør kort for Heimdals historiske utvikling, dagens situasjon, eksisterende rammer og framtidig planer. Prosessplanen drøfter mål for utviklingen, den ser på eksisterende kunnskap og grunnlag for videre planlegging, og den foreslår tre ulike og begrensede plantyper:
i. Reguleringsplan for nordvestre del av Heimdal sentrum.
ii. Byroms- og gatebruksplan med parkeringsstrategi
iii. Strategi for bevaring og stedsidentitet

Forslag til bruk av plantyper er gjort ut fra målene for Heimdal sentrum, eksisterende kunnskap og for å få en så effektiv ressursbruk som mulig i kommunen. Det er redegjort nærmere for bakgrunnen for bruken av plantypene i prosessplanen. De praktiske rammene for det videre arbeidet med de ulike plantypene er gitt i tabells form lenger ned i dette dokumentet. 

Gatebruksplanen og bevaringsstrategien vil gi føringer for reguleringsplanens utforming. Arbeidet med disse bør derfor komme i gang i forkant av arbeidet med en reguleringsplan. Det er ikke satt av ressurser til noen av de foreslåtte planene, slik at aktuell periode for gjennomføring er usikker. Strategi for bevaring og stedidentitet antas likevel å kunne gjøres innenfor gjeldende rammer.

Saksdokumenter

Prosessplan Heimdal

Saksframlegg

Saksprotokoll

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 19/21321

Sist oppdatert: 22.10.2021