Furuvegen 24A, detaljregulering, r20210041

Frist for innspill: 31.01.2021

Furuvegen 24A, detaljregulering, r20210041

Overnevnte plan er 07.12.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Hensikten med planen er å legge til rette for tre eneboliger på eiendommene som er fradelt fra Furuvegen 24A.

Planen legger opp til tre nye bygg i to etasjer. Det legges opp til flatt tak. Maksimal høyde for den enkelte tomt er oppgitt som meter over havet på plankartet. Garasjer kan legges inntil boligene med mulighet for uteopphold på tak. Eneboligene har mulighet til å ha snuplass på egen grunn slik at rygging ut på veg unngås.

Furuvegen og Granvegen er ikke opparbeidet i tråd med de gjeldende reguleringsplanene i området, og spesielt med tanke på transportnettet med vegbredder og atkomster. Det mangler fortau i deler av Granvegen. Planforslaget legger til rette for opparbeidelse av offentlig veg og fortau nord i planen.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/69335

Sist oppdatert: 08.12.2021