Granåsvegen 51 og 51 B, detaljregulering,r20200036

Frist for innspill: 27.09.2021

Granåsvegen 51 og 51 B, detaljregulering,r20200036

Overnevnte plan er 02.08.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er fortetting ved å erstatte to eneboliger med to leilighetsbygg i tre og fire etasjer pluss sokkel, og inntil 24 leiligheter.

Sammendrag

Planlagt ny bebyggelse følger opp bebyggelsesstruktur i øst, ved at to volum legges i øst-vest retning. På denne måten opprettholdes sikt og åpenhet gjennom området.
Ny bebyggelsen trappes ned i øst-vest retning, tilsvarende som nabobebyggelsen i øst. Da vil bebyggelsen følge terrengformen, og danne en naturlig overgang til småhusbebyggelsen i vest.
Saken utfordrer byutviklingsstrategien noe ved at den legger opp til en høy tetthet i et område der fortetting i henhold til byutviklingsstrategien skal være moderat og ta hensyn til eksisterende karakter.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart:

- Plankart alternativ A

- Plankart alternativ B

Planbestemmelser:

- Planbestemmelser alternativ A

- Planbestemmelser alternativ B

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

6. Illustrasjonsplan

7. Illustrasjonsmateriale

8. Trafikkrapport

9. Støyrapport.pdf

10. VA-notat og overordnet VA-plan

11. Geoteknisk rapport

12. Innkomne merknader med plankonsulentens kommentarer

13. Notat møte med Trøndelag brann- og redningstjeneste

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/199

Sist oppdatert: 16.08.2021

Gå til toppen

arrow_upward