Heggstadflata, del av gnr/bnr 200/1 og 199/1, detaljregulering,r20190018

Frist for innspill: 01.09.2021

Heggstadflata, del av gnr/bnr 200/1 og 199/1, detaljregulering,r20190018

Overnevnte plan er 08.06.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av boliger og kompetansesenter for ungdommer og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Brukergruppen har behov for skjerming fra støy og andre omkringliggende forstyrrelser. Lokalisering er av denne grunn lagt utenfor tettbebyggelse. 

Sammendrag

Det må tilrettelegges for areal til personalet, privat og felles utearealer og parkeringsarealer i tilknytning til boligene. På grunn av økt ferdsel på bratt adkomstveg er det behov for oppgradering av denne fra Heimdalsvegen til tomta.

Det planlegges 12 boliger fordelt på 6 bygninger, med to boenheter i hver. Hver av disse bygningene har påkoblet en personalbase, hvor en ansatt kan betjene de to enhetene.

Dagens adkomstveg, f_SKV, oppgraderes på grunn av økt trafikk ved gjennomføring av plantiltaket.

Eksisterende bygningsmasse er ikke i bruk. Med unntak av verneverdig bygg skal bygningene rives og erstattes med ny bygningsmasse.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Geoteknisk notat, adkomstveg

Geoteknisk vurdering

Perspektiver

Utomhusplan

Innledende miljøteknisk vurdering

Overordnet VA-plan

Trafikkvurdering

Støynotat.pdf

Sol- og skyggeanalyse

Uavhengig kontroll områdestabilitet

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

  å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/138

Sist oppdatert: 30.06.2021

Gå til toppen

arrow_upward