Kommunedelplan for Sluppen, k20210005

Frist for innspill: 06.12.2021

Kommunedelplan for Sluppen, k20210005

Overnevnte plan er 19.10.21 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for en langsiktig omforming av en ny bydel med bymessig bebyggelse, et finmasket sykkel- og fotgjengervennlig gatenett med korte avstander, miljøvennlige transportløsninger og en sammenhengende grønnstruktur med oppholdsarealer som skaper trivsel og god folkehelse.

Sammendrag

Det legges til rette for en bærekraftig bydel som underbygger nullvekstmålet, samtidig som gjennomgangstrafikken på E6 skal ivaretas. Det skal etableres nye løsninger for vegsystemet hvor E6 er lagt i tunnel gjennom planområdet. Et kollektivknutepunkt skal binde bydelen sammen, med bymessig fokus for gående, syklende og kollektivreisende.

Utvikling av Sluppen mot en nullutslippsbydel skal bidra med fremtidsrettede og innovative løsninger for energi- og klimavennlig byutvikling, mobilitet, teknologi og næring, hvor Sluppen er en del av Kunnskapsaksen.

Kommunedelplanen skal bidra til måloppnåelse innenfor rammen av plan- og bygningsloven.

Saksdokumenter

Vedlegg

Oppsummering av endringer i planforslaget og mer om planprosessen kan leses på kommunedelplanens nettside

Bydelsmøte 17.11.21

Vi ønsker å vise frem endringene og det som er nytt i planforslaget. Vi inviterer derfor alle naboer, beboere, grunneiere, næringsaktører og interesseorganisasjoner som er tilknyttet Sluppen til bydelsmøte den 17.11.21 kl. 18-20 for å se nærmere på endringene. Møtet blir i Aulaen på Sunnland skole, Klæbuveien 211.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/5625

Sist oppdatert: 26.11.2021

Gå til toppen

arrow_upward