Skjetleinskogen, detaljregulering, r20190037

Frist for innspill: 22.08.2021

Skjetleinskogen, detaljregulering, r20190037

Overnevnte plan er 22.06.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende samferdselsanlegg og infrastruktur. Det skal også legges til rette for en offentlig barnehage.

Sammendrag

Det planlegges boligbebyggelse som tilpasses det bearbeidede terrenget. Vest i planområdet planlegges det for rekkehus/småhus på 2-3 etasjer. Nordøst i planområdet planlegges det for blokker på 3-4 og 1-2 sokkeletasjer. Sør i planområdet planlegges blokker som mer frittstående elementer i et parklandskap med høyder på 4-8 etasjer. Parkering for blokker etableres i parkeringskjeller, og parkering for rekkehus ved den enkelte enheten. Planen legger til rette for en offentlig barnehage nordøst i planområdet.

Viktige temaer i saken har vært: geoteknikk, trafikksikkerhet, viltkorridoren og LNF-areal/dyrka mark. Det er uenighet mellom forslagsstiller og kommunedirektøren om parkeringsdekningen og forhold til nullvekstmålet for personbiltrafikken.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

- Plankart på grunnen

- Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Geoteknisk utredning

Geoteknikk tredjepartskontroll

Støyrapport

VA-utredning

Trafikknotat

Notat angående naturmangfold

Merknadsnotat

Sol- og skyggediagram

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/136

Sist oppdatert: 25.06.2021