Begrenset høring - Vassfjelløypa fra Skjøla til Vassfjellet, detaljregulering, k2019002

Frist for innspill: 06.01.2023

Begrenset høring - Vassfjelløypa fra Skjøla til Vassfjellet, detaljregulering, k2019002

Begrenset høring og varsel om utvidet planområde - Vassfjelløypa fra Skjøla til Vassfjellet, detaljregulering

Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 03.07.20-29.08.20. På bakgrunn av innkomne merknader foreslås endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av endringene.

Utvidelse av planområdet

Med dette varsles det også en utvidelse av planområde. Utvidelsen er i overgangen mot Vassfjellet vinterpark for å sikre en forbindelse fra skiløypa til vinterparken. Utvidelsen er innenfor gnr./bnr. 540/1 og gjelder trase for skiløype/turveg, friområde og midlertidig bygge- og anleggsområde.

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/27329

Sist oppdatert: 17.02.2023