Bergheimsvegen 26, detaljregulering, r20210056

Frist for innspill: 05.09.2022

Bergheimsvegen 26, detaljregulering, r20210056

Overnevnte plan er 10.06.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende adkomst og uteoppholdsareal, samt etablering av sti til skogsområdet nord for planområdet.

Foreslått bygningsvolum varierer fra fire etasjer over terreng mot sørøst til tre – fire etasjer mot nordvest. Ut fra maksimumskravet satt i bestemmelsene på 15 boliger, oppnås en tetthet på ca. 9 boliger per dekar (15 boenheter/1,7 daa).

 

Viktige hensyn i området er tilgrensende grønne områder, støy, terrengtilpasning samt trafikksikkerhet forbi barnehagen.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/66687

Sist oppdatert: 17.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward