Gamle Oslovei 83 og 85, detaljregulering, r20200024

Frist for innspill: 31.10.2022

Gamle Oslovei 83 og 85, detaljregulering, r20200024

Overnevnte plan er 13.09.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for boliger og tilhørende anlegg og infrastruktur.

Sammendrag

Planforslaget ble lagt fram til bygningsrådet med to alternative fortausløsninger langs østsiden av Gamle Oslovei. Bygningsrådet vedtok at alternativ 2 legges ut til offentlig ettersyn, hvor fortauet går helt opp til krysset med Skavlans veg.

Eksisterende bebyggelse i Gamle Oslovei 83 og 85 forutsettes fjernet. Det foreslås ny blokkbebyggelse der hovedvolumet er brutt opp i volumer med variasjon i høyder og takform. Den bakenforliggende bebyggelsen (B2 og B3) legges inn mot skråningen/terrenget vest i planområdet og forbindes med en utvendig trapp fra felles uteoppholdsareal og opp til 2. etasje. Denne bebyggelsen foreslås i fire etasjer og med flate tak, med maksimal gesimshøyde på c+199,1. Bygg i B3 trappes ned til tre etasjer mot sør. Bygg i B1 og B4 trekkes ut mot vest og foreslås i tre etasjer, med saltak på den ytterste delen og flate tak med takterrasser inn mot volumene i bakkant.

Det reguleres en 1,5 meter bred offentlig turvei som forbindelse mellom den nye bebyggelsen og fortauet og trikkeholdeplassen “Ugla” sørøst i planområdet. Denne vil gå i samme trasé som eksisterende sti på denne strekningen.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/187

Sist oppdatert: 17.02.2023