Grensen, øvre del, detaljregulering, r20200033

Frist for innspill: 28.11.2022

Grensen, øvre del, detaljregulering, r20200033

Overnevnte plan er 06.10.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planen er å sikre vern av eksisterende bebyggelse og gi mulighet for en vitalisering av hele trehusområdet.

Sammendrag

De eksisterende husene og ny bebyggelse foreslås brukt til ulike formål og stripereguleres med formålet bolig og tjenesteyting. Det finnes ingen konkrete planer for området fra noen aktør, og Kommunedirektøren har derfor valgt å gi ytre rammer for bebyggelse som kan åpne opp for flere typer prosjekter, både rene boligbygg eller bygg til tjenesteyting og universitetsformål, eller en blanding av disse.

Utfordringene i planen har først og fremst vært hvordan en kan utforme ny bebyggelse i et kulturhistorisk område med mange små og lave trehus med antikvarisk verdi som enkelthus og kulturmiljø. Bebyggelsen høyde har også noe å si for sikten mot Midtbyen og fjorden fra Hovedbygningen. Anlegget på fremre del av Gløshaugen, med alléen, parken og Hovedbygningen er av nasjonal interesse, og sikten herfra mot Nidarosdomen, Midtbyen og landskapsrommet bakenfor er viktig å opprettholde. Utfordringer har også vært å opprettholde det grønne preget området har i dag, mest av alt langs Christian Frederiks gate. 

Saksdokumenter

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/58340

Sist oppdatert: 17.02.2023