Jarlheimsletta, gnr/bnr 415/64, 66, 58 og 172, 439/220 m.fl., detaljregulering, r20180046

Frist for innspill: 28.03.2022

Jarlheimsletta, gnr/bnr 415/64, 66, 58 og 172, 439/220 m.fl., detaljregulering, r20180046

Overnevnte plan er 08.02.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for 68 500 m2 BRA ny bebyggelse, hvorav 63 700 m2 til boligformål og 4 150 m2 til forretninger, bevertning, tjenesteyting og kontor. Planforslaget sikre en offentlig barnehage i eksisterende bygg som skal bevares. Planforslaget sikrer også torg, park, forbindelser gjennom området, samferdselsarealer for tilkomst med nyttekjøretøy og et avfallssugsanlegg.

Sammendrag

Boligkvartalene har varierende høyder fra 4 til 8 etasjer, og bygget på hjørnetomta er terrassert i 5 til 8 etasjer. Eksisterende bebyggelse i Stiklestadveien 1/ Ladebekken 1 og Jarleveien 8 B-D har uendrete høyder fra 1-5 etasjer.

Bebyggelsen er foreslått inndelt i fire kvartaler på den delen av tomten hvor eksisterende bebyggelse skal rives. Kvartal BB1 i nordøst reguleres til bolig, øvrige kvartal til sentrumsformål. Kvartalene har varierende høyder fra fire til åtte etasjer. I BS1, BS2 og BB1 er det i deler av fløy inn mot parken foreslått 16 to etasjes rekkehus over hverandre (duplex). Til eksisterende verneverdig bygg i Stiklestadveien 1, tidligere avdelingskontor for Vinmonopolet, foreslås det et tilbygg i vest. Tilbygget foreslås oppført med inntil fem etasjer mot Strandveien og inntil åtte etasjer mot Ladebekken, med næring i første og andre etasje, og boliger i øvrige etasjer. Sørvest i Stiklestadveien 1 foreslås det offentlig barnehage i første og andre etasje med tilhørende uteområder på bakkeplan og på tak og paviljong (denne har grønt tak på illustrasjonen under) for støyskjerming mot Stiklestadveien.

Sentralt i planforslaget er det en felles park, hvorav deler er foreslått lagt på avfallssuganlegg, med noe terrengforhøyning. Det etableres felles gatetun, felles uteoppholdsareal og torg samt felles gang- og sykkelvei gjennom området.

Planforslaget er både en viktig, stor, kompleks og krevende byfortetting i Trondheim sentrum. Det har vært flere tema for overordnede og prinsipielle diskusjoner i planprosessen:

Utnyttelse, tetthet og bebyggelsesstruktur, boligsammensetning, støy- og dagslysforhold, uterom, terrengtilpasning, bymessige samferdselsløsninger, parkering, beredskap og logistikk.

 

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/96

Sist oppdatert: 17.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward