Kattemskogen, nordre del, del av gnr/bnr 198/227 m.fl., detaljregulering, r20210031

Frist for innspill: 14.03.2022

Kattemskogen, nordre del, del av gnr/bnr 198/227 m.fl., detaljregulering, r20210031

Overnevnte plan er 25.01.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med en dagligvareforretning innenfor nordlig del av det området som omfattes av reguleringsplan for Kattemskogen (Søralia).

Sammendrag

Innenfor planområdet planlegges det for blokkbebyggelse, ca. 150 boenheter. Bebyggelsen innenfor planområdet planlegges med høyder som tilsvarer 5-8 etasjer. Alle boligene i området ligger i tilknytning til felles uteareal.

Innenfor planområdet reguleres det areal for en offentlig barnehage. Barnehagen er lokalisert nordøst på barnehagetomta, i henhold til barnehageveilederen, for å oppnå mest mulig solbelyst uteareal.

I 1. etasje/sokkel nær avkjørsel til planområdet tenkes etablert en dagligvareforretning på inntil BRA = 1500 m2.

Hovedutfordringene i saken har vært støy. Andre viktige temaer: Geoteknikk, parkeringsdekning, utforming av barnehagetomt, utforming av fasade på sokkel, adkomstløsninger og trafikksikkerhet for myke trafikanter.

 

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/217

Sist oppdatert: 17.02.2023