Nardovegen 10, detaljregulering, r20210036

Frist for innspill: 02.06.2022

Nardovegen 10, detaljregulering, r20210036

Overnevnte plan er 29.03.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å omdisponere Nardovegen 10 fra en ren næringstomt til å oppgradere dagens næringsbebyggelse og utvide med boligbebyggelse over næringsdelen.

Sammendrag

Området reguleres i to vertikalnivåer med Forretning/Tjenesteyting/Parkering (F/T/P) på grunnen og boligbebyggelse (B) over grunnen. Det reguleres kjøreveg med fortau fra Nardovegen langs sørsiden av bygget. Planens bestemmelser brukes for å underbygge at prosjektet skal benyttes til studentboliger.

Bygningsvolumet i planforslaget er formet etter støy- og støvkilder og solretning. Støy og støv kommer hovedsakelig fra Torbjørn Bratts veg og E6 (fra øst). Solretningen overlapper støy- og støvkildene på deler av dagen og det er derfor lagt vekt på ettermiddagssolen som solretning i utformingen av bygningsvolumet. Bygningsvolumet er høyest mot øst, og lagt som et belte rundt et indre gårdsrom. Bygningsvolumet trappes deretter ned i høyde mot vest, og møter Nardovegen med en lavere bygningshøyde og mer åpent uttrykk.

I det illustrerte prosjektet er det vist en mulig løsning med 332 hybler, hvorav 78 er tilgjengelige enheter. Bygningsvolumet er delt i to nivåer vertikalt. Det reguleres forretning og tjenesteytingsarealer i de 2 nederste etasjene. I tillegg kan det etableres kjeller under grunnen. Fra 3. etasje og oppover reguleres det boligbebyggelse med uterom på lokk over de nederste etasjene.

Bygget kan innenfor angitte gesimshøyde bygges med totalt 7 etasjer mot Torbjørn Bratts veg, hvorav 2 høye etasjer med næringsarealer i bunn (samt kjeller under bakken), og 5 boligetasjer over. Over 7. etasje etableres det rom for tekniske installasjoner, og trapperom for nødvendig adkomst til disse. Bestemmelser angir maks høyde over gesims, og maks andel av takflaten som tillates brukt til slike formål. På takterrassene som benyttes til uterom, tillates det etablert letak/pergola på inntil 25 % av takterrassen. Mot Nardovegen trappes bebyggelsen ned til 3 etasjer.

 

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/215

Sist oppdatert: 17.02.2023