Øvre del av Blusuvollsbakken og Sigurd Jorsalfars veg, strekningen Kong Inges gate - Harald Bothners veg, detaljregulering, r20210018

Frist for innspill: 23.01.2023

Øvre del av Blusuvollsbakken og Sigurd Jorsalfars veg, strekningen Kong Inges gate - Harald Bothners veg, detaljregulering, r20210018

Overnevnte plan er 24.11.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en del av Brøsetruta. Brøsetruta strekker seg fra Øvre Bakklandet til Dragvoll og er en del av hovedrutenettet for syklende. Denne planen starter ved toppen av Blussuvollsbakken og fortsetter i Sigurds Jorsalfars veg fram til Harald Bothners veg.

Sammendrag

Det mangler i dag en god løsning for syklende og gående fram til dagens sykkelveg med fortau som går langs Strinda videregående skole sørøst for planområdet. Strekningen er på ca. 300 meter.

Kjøremønsteret vil endres ettersom deler av Sigurd Jorsalfars veg envegsreguleres i retning mot øst mellom Blussuvoll allé og Harald Bothners veg. I tillegg stenges strekningen mellom Kong Inges gate og Blussuvoll allé for bilkjøring, og vil kun være åpen for syklister og gående. Kryssing av Kong Inges gate og Harald Bothners veg vil få prioritet for syklende.

En viktig utfordring er å ivareta trafikksikkerheten langs ny trasé. Spesielt gjelder dette i kryss hvor det kan være vanskelig å styre syklister og fotgjengere riktig. Det er viktig med helhetlige løsninger langs strekningen slik at man ikke får systemskifter som kan forvirre brukere.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/74269

Sist oppdatert: 17.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward