Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken, oppfølging av Byvekstavtalen for Trondheimsområdet 2019-2029

Frist for innspill: 02.09.2022

Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken, oppfølging av Byvekstavtalen for Trondheimsområdet 2019-2029

Forslag til samordnet parkeringspolitikk legges med dette ut som en ekstern høring.

Deretter sendes høringsforslaget med innkomne høringsuttalelser til partene i Miljøpakken. Til slutt skal «Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken» vedtas i Kontaktutvalget i Miljøpakken.

Hensikt

Hensikten med strategien er å få et omforent politisk vedtak om en samordnet parkeringspolitikk i Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal som støtter opp under nullvekstmålet.

Sammendrag

Gjennom «Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken» vedtas mål og strategier for de ulike tema som skal legges til grunn i arealutvikling og arbeidet med parkering i avtaleområdet.

Tema som inngår er pendlerparkering, senterparkering, arbeidsplassparkering, parkering ved egne virksomheter, parkering ved idrettsanlegg, boligparkering og forvaltning. For hvert tema er det utformet strategier for både sykkelparkering, bilparkering og øvrige tiltak.

Den samordnede parkeringspolitikken tar høyde for den store variasjonen i bosettingsmønster prosjektet rommer. Prosjektet har ikke som mål å utarbeide en standard for alle parkeringsplasser i de aktuelle kommunene, men å ha en mer gradert tilnærming hvor en tar hensyn til om innbyggere er avhengig av bil, eller om de har et alternativ til bilen.

Partene i Miljøpakken skal legge «Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken» til grunn i sin parkeringspolitikk og bidra aktivt til oppfølging av strategiene.

Saksdokumenter

220610_høringsutkast_Samordnet parkeringspolitikk_innenfor_Miljøpakken.pdf

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 22/15656

Sist oppdatert: 17.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward