Sigurd Jorsalfars veg, strekningen Lillebergvegen - Brøsetvegen, detaljregulering, r20210019

Frist for innspill: 23.01.2023

Sigurd Jorsalfars veg, strekningen Lillebergvegen - Brøsetvegen, detaljregulering, r20210019

Overnevnte plan er 24.11.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å kunne etablere en sammenhengende sykkelveg med fortau langs Sigurd Jorsalfars veg fra Blussuvoll skole til Brøsetvegen. Dette er en delstrekning av Brøsetruta som er en del av hovedsykkelnettet i Trondheim. Brøsetruta strekker seg fra Øvre Bakklandet til Dragvoll.

Sammendrag

Strekningen er på ca 900 meter.

Tiltaket innebærer regulering av sykkelveg og fortau langs Sigurd Jorsalfars veg mellom Lillebergvegen og Brøsetvegen. På strekningen mellom Lillebergvegen og Kong Øysteins veg reguleres fortau på nordsiden og sykkelveg på sørsiden. Fra Kong Øysteins veg til Brøsetvegen veg reguleres sykkelveg med fortau på sørsiden. I tillegg reguleres også fortau på nordsiden av Sigurd Jorsalfars veg mellom Kong Øysteins veg til Brøsetvegen.

For strekning fra Lillebergvegen til Kong Øysteins veg skal trafikken envegsreguleres fra Lillebergvegen til innkjøring i øst for Blussuvold B/L, og tillatt kjøreretning vil bli mot vest. Mot rundkjøringen i Kong Øysteins veg vil toveistrafikk opprettholdes. For å unngå for mange brudd i sykkelveien stenges to av fire innkjørsler til Blussuvold borettslag.

Enveisregulering av Sigurd Jorsalfars veg vil endre kjøremønster og redusere trafikken, men vil også påvirke de som bor langs vegen ved at de får ekstra reisevei sammenlignet med i dag.

En viktig utfordring er å ivareta trafikksikkerheten langs ny trasé. Spesielt gjelder dette i kryss hvor det kan være vanskelig å styre syklister og fotgjengere riktig. Det er viktig med helhetlige løsninger langs strekningen slik at man unngår systemskifter som kan forvirre brukere.

Dokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/73023

Sist oppdatert: 17.02.2023