Skansen stoppested, detaljregulering, r20210045

Frist for innspill: 02.01.2023

Skansen stoppested, detaljregulering, r20210045

Overnevnte plan er 03.11.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt / sammendrag

Hensikten med planen er å bygge en 125 meter lang plattform med rampe og trapp på nordsiden av Skansen stasjon, slik at det kan bygges to spor forbi stasjonen. Eksisterende spor sideforskyves mot nord for å få plass til gjerde mellom de to sporene. Tiltaket er en del av prosjektet kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen, som skal realisere to regiontog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Steinkjer.

Samfunnsmålene til prosjektet er definert i prosjektporteføljens «Avtale om planlegging av infrastruktur»:

▪ Aksen Melhus-Steinkjer er i stor grad én arbeidsregion med et effektivt, pålitelig og fleksibelt transportsystem for personer og gods.

▪ Effektivisere godstransport på bane ved å fjerne flaskehalser for gods- og persontog, og tilrettelegge for økt toglengde.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/70692

Sist oppdatert: 17.02.2023