Detaljregulering området Høgskoleveien - Grensen, begrenset høring av ny utforming av Klostergata

Frist for innspill: 20.10.2022

Detaljregulering området Høgskoleveien - Grensen, begrenset høring av ny utforming av Klostergata

Begrenset høring

Planforslaget Området Høgskoleveien - Grensen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 29.03.2022 - 02.06.2022.

I løpet av planprosessen har det langt på vei blitt bestemt hvordan Klostergata skal utformes. Det har skjedd ved at det er gjort politiske vedtak i plansaken som omhandler Elgeseter gate og tilliggende gater. Både Bystyret og fylkesutvalget har gjort prinsippvedtak om å velge alternativet med kollektiv og gange i Klostergata og sykkeltilbud i Høgskoleveien.

Etter høringsperioden er det blitt enighet om at det fremtidige gatetverrsnittet for Klostergata skal reguleres inn også i planen Området Høgskoleveien - Grensen. Det er viktig at det er plass nok til den prinsippløsningen som er vedtatt og at det er plass til holdeplass for buss, der man har vedtatt at den skal ligge. Plankonsulent har derfor tegnet revidert plankart og bestemmelser og illustrasjoner. Det er Miljøpakken som har utarbeidet grunnlaget for gatesnitt og holdeplass, som er tatt inn i planforslaget. Ettersom det nå foreslås en endring av arealformål, sendes planforslaget ut på en begrenset høring til naboer i Klostergata og til Trøndelag fylkeskommune, som er eier av gata.

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Kontaktperson

E-post:

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/58340

Sist oppdatert: 17.02.2023