Gnr/bnr 194/419 m. fl., Nedre Flatåsveg, detaljregulering, r20190034

Frist for innspill: 13.06.2022

Gnr/bnr 194/419 m. fl., Nedre Flatåsveg, detaljregulering, r20190034

Overnevnte plan er 26.04.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å regulere for bebyggelse med tre blokker, parkeringskjeller og uteareal ved Nedre Flatåsveg.

Sammendrag

Planen tilrettelegger for blokkbebyggelse med tre blokker på 4-5 etasjer lagt over kjeller for parkering, bod- og teknisk areal. Planlagt bebyggelse gir ingen skyggevirkninger på nabobebyggelsen, men påvirker utsikten for rekkehusene på motsatt side av Nedre Flatåsveg.

Området ligger ytterst på østbrinken av Flatåsen mot en brink og ravinedaler i øst, så utbygging medfører terrenginngrep. Tomtens plassering er innenfor lokalsentrum Flatåsen og grenser samtidig til viltkorridoren Leirelvkorridoren og Firbladskogen. Skjerming for vilt og tilkomst til firbladskogen er viktig og må ivaretas i planen.

En luftkabel som går i nord-sør retning deler tomten og forutsettes lagt i grunn før tomten kan bebygges med bolig.

Det er også støyutfordringer, hovedsakelig Nedre Flatåsveg.

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/128

Sist oppdatert: 10.06.2022