Kommuneplanens arealdel 2022-2034

Frist for innspill: 06.01.2023

Kommuneplanens arealdel 2022-2034

Overnevnte plan er 18.10.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Det er også laget en egen nettside for arbeidet med den nye arealdelen, og planforslaget er også tilgjengelig her: Ny arealdel 2022-2034 

Bygningsrådet vedtok 18. oktober å sende forslag til ny arealdel ut på høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren har nå endret høringsforslaget i tråd med bygningsrådets vedtakspunkter.

Hensikt med planen

Kommuneplanens arealdel (KPA) er Trondheim kommunes overordnede plan for bruken av arealene de neste 12 årene. Arealdelen er kommunens viktigste styringsredskap for all arealplanlegging og utbygging i kommunen.

Arealdelen skal følge opp kommuneplanens samfunnsdel, som tar for seg alle temaer innenfor samfunnsutvikling og er kommunens øverste og viktigste plan. Hovedmålet for arbeidet med samfunnsdelen er en bærekraftig samfunnsomstilling.

Kommuneplanens arealdel 2022-2034 er den første arealdelen for nye Trondheim kommune etter kommunesammenslåingen 1. januar 2020. Planen skal erstatte gjeldende arealdel for gamle Trondheim kommune som ble vedtatt for ni år siden, og arealdelen for Klæbu for ti år siden. 

Sammendrag

Bystyret i Trondheim vedtok i desember 2020 en byutviklingsstrategi, og denne har gitt  klare føringer for den nye arealdelen. Kort fortalt sier byutviklingsstrategien at vi skal gjøre den byen vi har bedre, fremfor å bygge den større og spre byen enda mer utover. Vi skal altså bygge og bo tettere. Dette er viktig for å spare jordbruksarealer og naturområder, og for å få en bystruktur der reiseavstandene er kortest mulig.

Siden gjeldende arealdeler ble vedtatt har vi fått et sterkere fokus på bærekraftig og klimavennlig byutvikling. Bystyret har dessuten erklært klima- og naturmangfoldskrise, vedtatt bevaring av jordbruksarealer som har vært avsatt til utbyggingsformål, vedtatt et mål om å kutte de direkte klimagassutslippene i Trondheim med 80 prosent innen 2030, og å redusere personbiltrafikken med 20 prosent innen 2025. 

Samtidig som vi planlegger for en en by som ivaretar klima og natur, ønsker vi en vakker by, og en by som bidrar til god folkehelse og inkludering. Dette er bakgrunnen for den vedtatte hovedmålsettingen for ny arealdel: 

Trondheim - en bærekraftig by - et godt sted å leve

Forslaget til ny arealdel bygger på seks hovedgrep som ble vedtatt gjennom fastsetting av planprogrammet for arbeidet: 

  • holde bystrukturen samlet
  • bevare og tilbakeføre områder for landbruk, natur og friluftsliv, og sikre en arealnøytral byutvikling
  • differensiere tetthet og sikre attraktive bolig- og bymiljø
  • sikre rett virksomhet på rett sted, og nok areal til næring
  • legge til rette for et klima- og miljøvennlig transportmønster
  • legge føringer for klima- og miljøvennlige byggeprosjekt


Saksdokumenter

Vedlegg

Digitalt orienteringsmøte

Digitalt orienteringsmøte om planforslaget mandag 5. des. kl 12:00

Besøk oss på åpne kontordager i bytorget (Erling Skakkes gt.14) mellom kl 9 og 19 torsdag 24. november, tirsdag 29. november og mandag 12. desember

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/219

Sist oppdatert: 15.11.2022