Nardovegen 12 og 14, detaljregulering, r20210030

Frist for innspill: 02.06.2022

Nardovegen 12 og 14, detaljregulering, r20210030

Overnevnte plan er 29.03.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt /Sammendrag

Hensikten med planen er å legge til rette for studentboliger på eiendommene Nardovegen 12 og 14. Bygningsrådet vedtok i sak 0210/19, den 22.10.2019, å gi klarsignal for oppstart av omregulering fra næringsformål til boligformål.

Høyden på lamellene er trappet ned mot Torbjørn Bratts veg og mot nabotomtene i nord og sør: De sentrale lamellene er regulert med 8 etasjer mot Torbjørn Bratts veg og inntrukne 9. og 10. etasjer. Lengst nord er det regulert 5 etasjer mot Nardovegen, 7 etasjer mot Torbjørn Bratts veg samt inntrukket 8. etasje. Lengst sør er det regulert 6 etasjer mot Nardovegen, 8 etasjer mot Torbjørn Bratts veg, samt inntrukket 9. etasje. Bebyggelsen langs Nardovegen er regulert hovedsakelig med 3 etasjer. Det er foreslått en ny forbindelse mellom Nardovegen med bru over Torbjørn Bratts veg.

Det er uenigheter om høyder, støyforhold, gateparkering i Nardovegen, etablering av støyskjermer og aktive fasader langs Torbjørn Bratts veg som må vurderes nærmere før sluttbehandling av planen.  

 

 

 

Sammendrag

venter på sammendrag

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/176

Sist oppdatert: 08.04.2022