Elgeseter gate 26A, 26B, gnr/bnr 404/355 og del av gnr/bnr 404/396, detaljregulering, r20210014

Frist for innspill: 30.05.2023

Elgeseter gate 26A, 26B, gnr/bnr 404/355 og del av gnr/bnr 404/396, detaljregulering, r20210014

Overnevnte plan er 30.03.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bystyret.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med næringsareal på eiendommen Elgeseter gate 26A og 26B.

Sammendrag

Det er utarbeidet to alternative planforslag ettersom forslagsstiller og kommunedirektøren ikke har kommet til enighet om utformingen.

Alternativ 1 er   forslagsstiller sitt planforslag og består av bebyggelse på ti etasjer. Forretningsareal i første etasje og boligformål fra andre til tiende etasje.

Alternativ 2 er utarbeidet av forslagstiller etter ønske fra Kommunedirektøren og Byantikvaren, og består av bebyggelse fra seks til åtte etasjer. Det legges til rette for forretningsareal i første etasje og boligformål fra andre til sjette etasje for ny bebyggelsen mot sør, og fra andre til åttende etasje for ny bebyggelsen mot nord.

Eksisterende bebyggelse forutsettes videreført med dagens arealbruk.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/203

Sist oppdatert: 13.04.2023

Gå til toppen

arrow_upward