Nardovegen 2 og 5, detaljregulering, r20220032

Frist for innspill: 24.07.2023

Nardovegen 2 og 5, detaljregulering, r20220032

Overnevnte plan er 16.05.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for en boligbebyggelse og noe tjenesteyting. Eksisterende boligbebyggelse (Nardovegen 5) videreføres med muligheter for påbygg.

Sammendrag

Ny bebyggelse legges langs Torbjørn Bratts veg for å håndtere støy fra hovedvegen, samt å etablere en tettere bygningsstruktur ut mot Torbjørn Bratts veg. Bebyggelsen blir høyest i nord, der terrenget er lavest (punkthus i åtte etasjer + sokkel). Bebyggelsen for øvrig vil variere mellom fire- til og med seks etasjer over sokkel. Ferdig utbygd blir det cirka 137 leiligheter innenfor planområdet.   Deler av Nardovegen 5 (felt B1) videreføres og rehabiliteres med balkonger og påbygg i to etasjer (ni nye boenheter). Resten av planområdet (felt B2), med sirka 100 boenheter organiseres rundt to tun som vil ligge på to ulike nivå og faller nordover. Midt i feltet, etableres en gangforbindelse (trapp #2) ned mot Torbjørn Bratts veg. På gateplan ut mot Torbjørn Bratts veg tilrettelegges det for tjenesteyting i nord og sørenden, noe sykkelparkering, innganger til trapperommene og noe fellesareal.   Hovedutfordringer i planarbeidet har vært støy fra Torbjørn Bratts veg, tilpasning til eksisterende situasjon og terrengtilpasning med universell utforming

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/63970

Sist oppdatert: 25.05.2023

Gå til toppen

arrow_upward