Otto Nielsens veg 12 og 16, detaljregulering, r20220049

Frist for innspill: 24.07.2023

Otto Nielsens veg 12 og 16, detaljregulering, r20220049

Overnevnte plan er 16.05.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av ny kontorbebyggelse i tilknytning til eksisterende kontorbebyggelse i området, samt å legge til rette for tilhørende publikumsrettede servicefunksjoner.

Sammendrag

Planforslaget legger opp til etablering av ny kontorbebyggelse over eksisterende parkeringsanlegg, i to nye bygningsvolumer som følger formen på parkeringsanlegget. Ny bebyggelse vil ha et samlet bruksareal på ca. 23 500 m² og vil ha høyder trappet ned mellom sju til fire etasjer mot sør og mot nord. Inntil 1300 m² av felt F/K/T (bygning F) mot sør kan benyttes til forretning eller tjenesteyting, i tillegg til kontorformål.

Ny kontorbebyggelse vil tilsvare ca. tusen nye arbeidsplasser, som vil utgjøre en dobling av antall arbeidsplasser i forhold til dagens situasjon.

Vesentlige utfordringer i planarbeidet har vært å avklare hva som er riktig utnytting av eiendommen, hva gjelder høyde og etasjetall. Videre har lokalisering av kontorvirksomhet i området vært et vesentlig tema for konsekvensutredningen.

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 22/17295

Sist oppdatert: 26.05.2023

Gå til toppen

arrow_upward