Reina, detaljregulering, r20180039

Frist for innspill: 24.07.2023

Reina, detaljregulering, r20180039

Overnevnte plan er 23.05.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Vi ber alle om å være ekstra oppmerksom på saksprotokollen, ettersom den inneholder føringer om endret arealbruk som sannsynligvis vil medføre ny høring senere.  Planforslaget skal før sluttbehandling bearbeides til blant annet å innbefatte en 9-er fotballbane. Til politisk behandling ble det lagt fram to alternative forslag. Saksframlegget beskriver begge alternativene. Bygningsrådet vedtok å legge alternativ 1, med noen endringer, ut til offentlig ettersyn.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for et bymessig boligstrøk med blandede funksjoner på Reina i Trondheim sentrum, like øst for Nyhavna.

Sammendrag

Planforslaget legger til rette for cirka 193 000 kvadratmeter bruksareal hvorav 20 000 kvadratmeter kontor og tjenesteyting beholdes i de eksisterende bygningene Bryggeriet, som inneholder bryggeri, restaurant og selskapslokaler, kontorbygget Strandveien 43 og Jarleveien 4.

Det skal etableres minimum 1600 boliger. Forslagsstiller mener det er plass til rundt 1800 boliger. Det er vist tilstrekkelig uteareal for boligene i gårdsrom og på takterrasser, på offentlig grønnstruktur og på uteareal til offentlig barnehage.

Bebyggelsen er organisert i åtte kvartaler av varierende størrelse, samt fire enkeltstående bygninger. Blokkene har ulike høyder, med hovedtyngden på fem-åtte etasjer og seks høyere bygg på ti og elleve etasjer.

Det er planlagt to åtte-avdelings barnehager, begge integrert i store boligbygg.
Bryggerivirksomhet er mulig å videreføre, men ikke sikret. Kontorbygg i Strandveien 43 og Såpefabrikken er planlagt beholdt. Bygningene til Aktiebryggeriet er også planlagt beholdt, men pipen er planlagt revet.

Den største utfordringen i planen har vært å finne gode plasseringer for offentlig areal som park, nærmiljøanlegg og idrett, og knytte disse til forbindelser som gjør dem tilgjengelige for alle. Andre utfordringer har vært få til gode og stabile nabolag der også familier kan bo og trives, og å skape gode nok forbindelser til omkringliggende byområder.

 

Saksdokumenter

Vedlegg

Utsettelse av frist

Siden fristen for innspill er lagt til sommerferien så er det derfor mulighet til å få utsatt denne. Trøndelag fylkeskommune har fått utsatt frist til 6.9.2023

Ta kontakt med oss ved behov for utsatt frist i sommer.

E-post:

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/72

Sist oppdatert: 23.06.2023

Gå til toppen

arrow_upward