Sunnlandsskrenten 13 og Njardarvollen 25, detaljregulering, r20220018

Frist for innspill: 13.11.2023

Sunnlandsskrenten 13 og Njardarvollen 25, detaljregulering, r20220018

Overnevnte plan er 05.09.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Frist for innspill er forlenget til 13.11.2023

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i 3-4 etasjer med parkering i kjeller på eiendommene Njardarvollen 26 og Sunnlandsskrenten 13. All eksisterende bebyggelse tenkes revet, og næringsvirksomheten som er på tomten i dag skal flytte.

Sammendrag

Den nye bebyggelsen er foreslått organisert som 5 bygg (B1-B5) i 3-4 etasjer over terreng. Bygning B3 er en gjenskapning av låven (med antikvarisk verdi C) som står der i dag, i formspråk, materialbruk og med detaljering som tar igjen karakteristika fra låven. De øvrige byggene er foreslått med flatt tak og takterrasser. Mellom byggene ligger felles uterom, gangveier og renovasjonsanlegg.  

Tilpasning til omkringliggende bebyggelse skjer ved nedtrapping i byggehøyde til 2 etasjer mot naboer i sør, nord og vest mot Njardarvollen.  

Det illustrerte prosjektet er vist med 60-66 boenheter med en gjennomsnittlig leilighetsstørrelse på ca 65 m2. Det gir en faktisk tetthet på 11,5-12,6 boliger pr daa.  

Utfordringene i planarbeidet har vært fortetting med hensyn til stedskarakter, utnyttelsen, leilighetsstørrelser, kvalitet på uterom, støy og bygge- og anleggsfasen.

Saksdokumenter

Vedlegg

Saken ble behandlet i bygningsrådet 07.02.23 med vedtakspunkt om endringer. Forslagsstiller har etter dette revidert forslaget. Kommunedirektøren ba om en politisk avklaring på om vedtakspunkter var tilstrekkelig fulgt opp og saken ble tatt opp i bygningsrådet 05.09.23. Bygningsrådet mente punktene var fulgt opp og vedtok at saken legges ut til offentlig ettersyn og høring. Saksframlegg og protokoll fra begge de politiske behandlingene og de nyeste illustrasjoner, planbeskrivelse, bestemmelser og plankart er vedlagt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/9609

Sist oppdatert: 09.10.2023

Gå til toppen

arrow_upward