Tilleggshøring av hensynssoner for bevaring av kulturmiljø i forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2034, k2021004

Frist for innspill: 11.03.2023

Tilleggshøring av hensynssoner for bevaring av kulturmiljø i forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2034, k2021004

Byplansjefen har etter delegasjon fattet følgende vedtak:

Vedtak

Byplansjefen vedtar å legge hensynssoner for bevaring av kulturmiljø i forslag til Kommuneplanens arealdel 2022-2034 ut til nytt offentlig ettersyn, samtidig som det sendes på høring.
Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:40 000, datert 22.09.2022, sist endret 19.01.2023, bestemmelser datert 22.09.2022, sist endret 4.11.2022 og beskrevet i planbeskrivelsen, datert 22.09.2022, og vedlegg 1b til planbeskrivelsen datert 11.11.2022.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 og etter Trondheim kommunes delegasjonsregler

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Saksfremstilling

Forslag til ny kommuneplanens arealdel ble behandlet i bygningsrådet som sak 199/22 den 18.10.2022, og vedtatt sendt på høring og offentlig ettersyn. Planmaterialet ble endret i tråd med bygningsrådets vedtak, og sendt på høring med høringsfrist 06.01.2023.

Kommunedirektøren har oppdaget at det var avvik mellom hvordan hensynssone bevaring kulturmiljø var vist i saksmaterialet sendt til bygningsrådet, saksmaterialet sendt på høring, og hvordan hensynssonene var vist i den digitale kartløsningen. Trøndelag fylkeskommune har i sin høringsuttalelse fremmet innsigelse inntil riktig versjon av temakart kulturminner legges ved planforslaget som juridisk bindende vedlegg. For at alle hensynssoner skal være hørt, sendes forslag til hensynssoner for bevaring av kulturmiljø i forslag til ny arealdel på ny høring. Planmaterialet for øvrig er ikke endret, og det er kun hensynssonene som sendes på høring og offentlig ettersyn nå, ikke hele planforslaget.

Saksdokumenter

Vedlegg som følger saken, men som ikke er endret siden høringsforslaget 11.11.2022

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/219

Sist oppdatert: 18.04.2024