Tilleggshøring Kommuneplanens arealdel 2022-2034, k20210049

Frist for innspill: 11.04.2023

Tilleggshøring Kommuneplanens arealdel 2022-2034, k20210049

Byplansjefen har etter delegasjon fattet følgende vedtak:

Vedtak

Byplansjefen vedtar å legge endringer i forslag til Kommuneplanens arealdel 2022-2034 ut til nytt offentlig ettersyn, samtidig som det sendes på høring.

Endringene i planforslaget er beskrevet i vedlegg med utsnitt som viser endringer i plankart og endringer i bestemmelser datert 20.02.2023.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 og etter Trondheim kommunes delegasjonsregler.

Sammendrag

Forslag til ny arealdel for Trondheim kommune 2022-2034 var på høring og offentlig ettersyn fram til 6.1.2023. For å kunne imøtekomme noen av innsigelsene og innspillene til høringsforslaget, og ivareta politiske vedtak, sender Kommunedirektøren enkelte endringer av arealdelen på ny høring og offentlig ettersyn.

Følgende endringer sendes på høring:

Bakgrunnsdokumenter

Utvalgte høringsinnspill mottatt til forslag til ny arealdel

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/219

Sist oppdatert: 06.03.2023