Kongens gate 9 og 11, Munkegata 22 og Tinghusplassen 3 og 15, m.fl., detaljregulering, r20220002

Frist for innspill: 05.06.2023

Kongens gate 9 og 11, Munkegata 22 og Tinghusplassen 3 og 15, m.fl., detaljregulering, r20220002

Overnevnte plan er 18.04.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Planforslaget legger til rette for større sammenhengende kontorareal ved utvidelse, bruksendring og påbygg på eksisterende bygningskompleks. Forhold for varelevering og adkomst for ulike trafikantgrupper skal gjennom planforslaget bedres fra eksisterende situasjon.

Sammendrag

Planforslaget legger til rette for ny bebyggelse som utgjør et samlet areal på 5 300 m² bruksareal (BRA), som består av følgende:

Et påbygg på Tinghusplassen 3, mot øst, bestående av en etasje med cirka 780m² BRA.

Mot Prinsens gate i vest foreslås en ny etasje, bestående av cirka 470 m² BRA.

På taket av Tinghusplassen 1, Munkegata 22 og Kongens gate 9 og 11 foreslås et sammenhengende påbygg i en til to etasjer på cirka 3 970 m² BRA. Dette påbygget er foreslått tilbaketrukket fra eksisterende gesims mot Torvet, Munkegata og Kongens gate.

Utfordringene i planen har i hovedsak vært hensyn og tilpasning til byens storstue, Torvet, og kulturmiljøet i tilgrensende verneverdig bebyggelse, og å legge til rette for god bylogistikk på Tinghusplassen.

Saksdokumenter

  • Vedtaket i bygningsrådet (se saksprotokoll) avviker fra forslag til vedtak i saksframlegget.

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/37720

Sist oppdatert: 21.04.2023

Gå til toppen

arrow_upward