Tilleggshøring Kommuneplanens arealdel 2022-2034, k20210049

Frist for innspill: 15.05.2023

Tilleggshøring Kommuneplanens arealdel 2022-2034, k20210049

For å kunne imøtekomme noen av innsigelsene og innspillene til høringsforslaget, og ivareta politiske vedtak, sender Kommunedirektøren enkelte endringer av arealdelen på ny høring og offentlig ettersyn. Følgende endringer sendes på høring:

A.
Endret bestemmelse til massedeponi og råstoffutvinning
B.
Sneegga, tilbakeføring til LNFR
C.
KDP Nyhavna skal følge parkeringskrav i KPA
D.
Ny bestemmelse om krav om gangtilbud
E.
Gjervan gård, nytt areal til råstoffutvinning og massedeponi
F. Endrede føringer for næringsformål og rett virksomhet på rett sted

Vedlegg

Bakgrunnsdokumenter:

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/219

Sist oppdatert: 31.03.2023

Gå til toppen

arrow_upward