Varsel om oppstart av Nordre del av Elgeseter gate

Varsel om oppstart av Nordre del av Elgeseter gate

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvikling av Elgeseter gate med endret gatetverrsnitt og sidestilt kollektivløsning for å gi bedre fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk. Høgskoleveien forbeholdes gående og syklende, og nødvendig varetransport til Studentersamfundet og NTNU. Biltrafikken foreslås flyttet til Klostergata.

Hovedmålene for planarbeidet

  • sikre et robust kollektivsystem med god fremkommelighet og tilgjengelighet for busspassasjerer
  • knytte bydelen sammen og tilrettelegge for innovasjon og samarbeid gjennom å redusere barriereeffekt og skape gode byrom.

 For mer informasjon les om planen på Miljøpakkens egen side:

 

Sist oppdatert: 10.07.2024