Travbanevegen 4A, 4B og 6B, del av gnr/bnr 4/13 mfl., detaljeregulering, r20230011

Frist for innspill: 22.07.2024

Travbanevegen 4A, 4B og 6B, del av gnr/bnr 4/13 mfl., detaljeregulering, r20230011

Overnevnte plan er 22.05.2024 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av eiendommene innenfor planavgrensningen til næring-/kontor- og boligformål.

Sammendrag

Det legges til rette for om lag 347 boliger innenfor felt B7 og B8, som er om lag 22 flere boliger enn det som er regulert innenfor samme felt i vedtatt plan Tungavegen 1. Bebyggelsen planlegges i 4-8 etasjer

Innenfor KB1 og KB2, legges det til rette for om lag 17.000 m² BRA til kombinert bebyggelse – næring/kontor, med et mindre innslag av forretning på maksimalt 150 m² BRA på gateplan. Innen feltene legges det opp til 5-7 etasjer.

Planforslaget medvirker til å styrke Travbanevegen som en gate og en forbindelse til planlagt boligbebyggelse på Gildheim. Etablering av kontor/næringsbygg lengst i nord fungerer som beskyttelse for støy og luftforurensning fra Innherredsvegen.

Planen viser at det er for lite sol på uterommene i forhold til krav i KPA i mars. Det er forslag om at solfylte uterom i tilgrensende reguleringsplan for Tungavegen 1, kan være en kompensasjon for manglende sol på uterom i denne planen.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/10242

Gi innspill

Logg inn for å gi innspill

Du kan også sende inn merknad på e-post til . Husk å oppgi saksreferanse.

Sist oppdatert: 24.05.2024