Anders Tvereggens veg 9, detaljregulering, r20220030

Frist for innspill: 08.08.2024

Anders Tvereggens veg 9, detaljregulering, r20220030

Overnevnte plan er 30.05.2024 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting i form av ny boligbebyggelse med tilhørende parkerings- og uteoppholdsplass.

Sammendrag

Det foreslås 3 bygninger fordelt på tomten, med til sammen 7 boenheter. Eksisterende hus forutsettes revet. Det planlegges felles trapp og heis for hus 1 og 2. Foreslått bebyggelse måler ca. 1 100 m2. Planen tillater inntil 1000 m2 BRA, men parkering, boder og fellesareal kan komme i tillegg. Det planlegges for fem store boenheter for familier og to mindre boenheter i laveste etasjeplan.

Det legges også opp til en turveg/snarveg gjennom planområdet, som går fra Anders Tvereggens veg til tilliggende tidligere regulert friområde i motsatt side av planområdet.

Tomten er skrånende og det gjør det krevende å oppnå universelt utformede boliger. For at bebyggelsen i B1 skal bli universelt utformet planlegges det en underetasje på nivå med avkjørselen fra Anders Tvereggens veg.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8469

Gi innspill

Logg inn for å gi innspill

Du kan også sende inn merknad på e-post til . Husk å oppgi saksreferanse.

Sist oppdatert: 07.06.2024