Barn skal få bedre tilrettelegging i barnehage, skole og SFO

Barn og unge som trenger tilpassede tilbud i barnehage, skole og SFO, er målgruppa i et nasjonalt pilotprosjekt som nå settes i gang i Trondheim. Målet er å etablere tettere samarbeid mellom fagpersoner og barn og foresatte.

Sist oppdatert: 11.10.2021

Bilde av lærer som hjelper elev med skolearbeidet
TETTERE PÅ: Trondheim skal teste ut hvordan barn som trenger mer støtte, kan få tettere oppfølging av fagpersonell. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

- Dette er et viktig og nødvendig arbeid, og det er spennende at det skjer i Trondheim. Våre barn skal ha best mulig støtte og oppfølging og føle at de er inkludert. Da er det viktig at vi kobler på rett kompetanse så tidlig som mulig, sier Ella Ingdal, som er kommunalsjef for barnehage i Trondheim kommune.

Trondheim kommune skal nå prøve ut Tett på-modellen. Utdanningsdirektoratet har valgt NTNU Samfunnsforskning og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) til å lede pilotprosjektet. De økonomiske rammene for prosjektet er på rundt 15 millioner kroner.

Prosjektleder Joakim Caspersen, som er forskningssjef ved avdeling Mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning, sier at utprøvingen som starter i Trondheim kommune er en videreføring av arbeidsmåter man har forsøkt i flere andre norske kommuner, men at det nå skal gjøres i større skala og mer systematisk.

- I dette forskningsprosjektet tar vi med oss lærdom fra arbeid som er gjort tidligere, og bruker forskningen til å utvikle samarbeidet mellom barnehage, skole og PPT. Ideen er at det å bruke fagkompetansen der den trengs mest, nærmest barnet, vil skape en mer inkluderende skole- og barnehagehverdag, sier Caspersen.

Flere kommuner blir involvert

To skoler og tre barnehager i Midtbyen bydel i Trondheim er valgt ut til å delta i forskningsprosjektets første fase. Dette er Åsveien skole og ressurssenter, Ugla ungdomsskole, Sverresborg barnehage, Ilabekken barnehager og Læringsverkstedet Vårres barnehage.

Enhetsleder Monica Torsetnes ved Ilabekken barnehager poengterer at barnehagen er en arena der barn og familier møtes med forskjellige forutsetninger, interesser, livsutfordringer og kulturell bakgrunn.

- Vi ønsker en barnehage som gir alle barn mulighet til å lykkes uavhengig av bakgrunn. Målet er å få nødvendig kompetanse inn tidligere, slik at barnet blir møtt med rette tiltak, og at mer av hjelpen blir gitt i det ordinære tilbudet, forteller Torsetnes.

Fra neste høst skal prosjektet etter planen utvides til flere enheter i Midtbyen bydel og til en av de andre bydelene i Trondheim. I tillegg vil forskningsprosjektet etter hvert også gjelde kommunene Steinkjer og Aurskog-Høland.

Behov for omfattende endring

Forskningsprosjektet er en oppfølging av Stortingsmelding 6, “Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO”, fra 2019. Denne stortingsmeldingen bygget blant annet på Nordahl-utvalgets gjennomgang av det pedagogiske støttesystemet i Norge. Den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen konkluderte i sin rapport i 2018, at det er behov for en omfattende endring. Utvalget la samtidig fram forslag til et mer helhetlig system, som skal sikre at spesialpedagogisk kompetanse blir lettere tilgjengelig for skole og barnehage.

Ingrid Morken, som er avdelingsleder ved Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Midtbyen i Trondheim, forteller at PPTs tilstedeværelse skal økes ved de aktuelle barnehagene og skolene.

- Vi vil være mer tilgjengelig og bli bedre kjent med den enkelte barnehage og skole. I prosjektet skal vi prøve ut nye måter å samarbeide på og følge tettere opp barn, foresatte og ansatte. Vårt fokus vil være rettet mot læringsmiljøet og enkeltbarn og elever som trenger ekstra tilrettelegging, sier Morken.

Tidlig og bedre tilpasset støtte

Gjennomgangen av dagens spesialpedagogiske støttesystem viser at mange barn ikke får et godt nok tilbud. Lange ventelister gjør at hjelpen kommer sent. I tillegg utføres ofte det spesialpedagogiske tilbudet av voksne uten riktig eller formell pedagogisk kompetanse.

- PPT skal nå organiseres slik at den er nærmest mulig barnehager og skoler. Dette skal bidra til at barn og unge får tidlig støtte og at hjelpen er bedre tilpasset den enkelte, understreker kommunalsjef Ella Ingdal.

Målet med pilotprosjektet er at barn med behov for spesialpedagogisk tilrettelegging skal få riktig hjelp tidlig ved at PPT, uten behov for henvisning, skal bistå med nødvendig utredning og veiledning. Dette skal gi barn et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud, og skal skje i samarbeid med foresatte, barnehage og skole.

Oppvekst og utdanning

Fant du det du lette etter?