Skal gjøre det bedre for alle å begynne på skolen

Trondheim kommune går foran nasjonalt i arbeidet med å skape en bedre skolestart for alle barn.

Sist oppdatert: 27.08.2021

Rektor Elin Østgaard ved Nardo skole og styrer Monica Torvik Svalby ved Nissekollen barnehager
PILOTER: Rektor Elin Østgaard ved Nardo skole og styrer Monica Torvik Svalby ved Nissekollen barnehager ønsker å gjøre overgangen til skole enda bedre for barna. De deltar i et innovasjonsprosjekt i Trondheim. Foto: Øyvind Blomstereng

De fleste barn i Trondheim opplever en god overgang fra barnehage til skole og en god skolestart, men for noen kan det å begynne på skolen oppleves vanskelig og utfordrende. I oktober 2019 vedtok formannskapet i Trondheim kommune at Trondheim skal være pilotkommune for utprøving av ulike modeller for en bedre skolestart for alle barn. Arbeidet skal bygge videre på god praksis og samtidig utforske hvordan vi skal være et felles lag i arbeidet med å sikre at alle barn i sterke fellesskap opplever en god start i skolen, som en måte å forebygge utenforskap på.

Barn og foreldre blir involvert

Fra høsten 2021 prøver flere skoler og barnehager i Trondheim ut ulike modeller for skolestart i prosjektet “Bedre skolestart for alle”. Målet er at barna i større grad skal oppleve kontinuitet og sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. Forskning, erfaringsdeling og kunnskapsspredning står sentralt i arbeidet, og intensjonen er at erfaringer fra prosjektet skal komme barn i Trondheim til gode.

- Det er avgjørende at vi får etablert et godt samarbeid mellom skole, barnehage, barn og foreldre. Dette er modeller vi skal utvikle sammen, og resultatet blir best når alle parter som er involvert får muligheten til å påvirke, sier Monica Torvik Svalby og Elin Østgaard, henholdsvis styrer ved Nissekollen barnehager og rektor ved Nardo skole.

Bedre skolestart for alle er en av flere innsatser i arbeidet med å konkretisere Trondheim kommunes oppvekststrategi stein, saks, papir. Arbeidet skal fremme dialog med barn og foresatte om hva som kan sikre kontinuitet og sammenheng for barn i overgangen, men også hvilke forandringer barn forventer når de skal begynne på skolen. Elevråd, samarbeidsutvalg og brukerråd er viktige arenaer for samarbeid når vi skal utvikle praksisen vår.

Satsingen i Trondheim er todelt. Det er politisk vedtatt at tre ulike modeller for bedre skolestart skal prøves ut. I tillegg har Trondheim kommune fått midler fra Norges forskningsråd til et innovasjonsprosjekt i samarbeid med NTNU, Dronning Mauds Minne Høgskole, Roskilde Universitet og Linné Universitet.

De fire modellene som skal utvikles og prøves ut er:

  • Felles siste halvår i barnehagen og første halvår i skolen. Personalet i skole og barnehage samvirker
  • Endret praktisering av dagens lovverk når det gjelder forskjøvet skolestart. Foreldres stemme skal tillegges større vekt
  • SFO som brobygger mellom barnehage og skole med fokus på lek, fysisk aktivitet og kosthold
  • Innovasjonsprosjekt, med aldersblandede grupper i barnehage, 1. og 2. trinn i skolen, utveksling av personale mellom barnehage og skole/SFO og økt fokus på lek og på praktiske og estetiske tilnærminger til læring.

Tettere samarbeid

I pilotperioden deltar fire barnehager/skoler i prosjektet. Det er Åsvang skole, Kattem skole og Kattem barnehage, Utleira skole og Utleira barnehage i tillegg til Nardo skole og Nissekollen barnehager.

Prosjektleder Helene Svensson i Kommunedirektørens fagstab understreker at det er behov for å skaffe oss erfaring med, og kunnskap om bedre overganger fra barnehage til skole, som et sterkere grunnlag for utvikling av pedagogisk praksis og politikkutforming. Vi ønsker et tettere samarbeid med foreldre og mellom barnehage og skole om hva som fremmer og hemmer inkludering, tilhørighet og trivsel i overgangen, sier prosjektleder Svensson.

Skrev brev til skolen

Å gå fra barnehage til skole er en stor overgang i livet. Mange kan oppleve denne overgangen litt skummel. En av dem var Trym ved Nardosletta barnehager. Han sendte brev til Steindal skole, hvor han skulle begynne. Noe av det han var opptatt av var “æ e litt redd for de andre barna der. Dæm e så stor” og “Må æ svare på alle spørsmålene som læreren spør om?”. Noen dager senere fikk han svar, og da var det Filip på 1. trinn som skrev tilbake. Trym ble beroliget av svarene han fikk. I brevet sto det blant annet at “Steindal er en bra og hyggelig skole. Du kommer til å få mange gode venner her.”

- Historien om Trym viser at barn har mange spørsmål rundt skolestart, og for oss er det viktig å forstå barnets utgangspunkt så godt som mulig sier Arnt Ollestad, rektor ved Åsvang skole. Derfor vil ansatte i SFO gjennomføre barnesamtaler med alle skolestartere før de har sin første skoledag. Barnesamtalene bygger på prinsipper om at barnet er ekspert på seg selv. Det støtter oss i å legge til rette for innhold og strukturer i hverdagen som i større grad er basert på barnets egen tenkning og forutsetninger, og som følger seksåringens behov for leik og sosial samhandling. Blir vi mer treffsikker på dette, tror vi at vi vil være i bedre stand til å få bygge opp gode og trygge barnekulturer. Da øker sjansen for god læring og mindre stressopplevelser hos barn, sier Ollestad.

- Viktig med en god start

Et nasjonalt kunnskapsgrunnlag viser at vi med dagens skolestart ikke lykkes med å gi alle barn erfaringer som fremmer inkludering, trivsel og tilhørighet. Dette til tross for opplæringslovens bestemmelse om tilpasset opplæring og seksårsreformens gode intensjoner.

- Dette tar vi i Trondheim på alvor gjennom satsingen “Bedre skolestart for alle”. Alle barn skal ha en god skolestart. Inkludering og tilhørighet i fellesskapet er avgjørende for å leve gode liv, og en god start på skolen er noe av det viktigste vi som samfunn kan gi barn for å sikre at alle får like muligheter, uavhengig av bakgrunn, poengterer Svensson.

Oppvekst og utdanning

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward