Mer enn en jenteklubb

FN konstaterer at verden i dag er et bedre sted for kvinner enn det har vært tidligere, men at vi ikke er i mål. Innen noen bransjer er kvinnerepresentasjonen fortsatt lav. Girl Geek Dinners (GGD) er en uformell nettverksorganisasjon som fremmer kvinner i IT- og teknologibransjen. Vi tok en prat med tre av Trondheims “girl geeks”.

Sist oppdatert: 16.04.2021

Selfie av smilende kvinne med røde lepper og briller ved siden av NTNU-roboten Pepper. Kvinnen er Tine Hunt. Kilde: privat
Tine Hunt med NTNU-roboten Pepper. Foto: privat
For å etterleve FNs femte bærekraftsmål som handler om likhet mellom kjønnene skal vi

[...] sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

[...] styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling.

Raus kultur

Tine A. Hunt har nylig gått over i en direktørstilling via Accenture, og har før det bygget opp sitt eget selskap. Girl Geek Dinner har hun vært en sentral skikkelse i lenge, og da hun vant Ung innovasjonspris i 2016, donerte hun deler av pengepremien til nettverket.

Hun brenner for mange av temaene som GGD skaper en arena for. Dette inkluderer å synliggjøre flinke kvinner, bidra til en bedre representasjon i styrer og få jenter til å fortsette med realfag innen høyere utdanning.

Hunt er bioingeniør av utdannelse, men med holdninger som “veien blir til mens man går, om man tør” har hun skapt mange spennende muligheter. For innovasjonsprisvinneren er GGDs rause kultur viktig. Man skal løfte hverandre opp og hjelpe hverandre frem, forteller hun. Dette skaper en trygg arena som avler mange muligheter for de som deltar. Hun nevner at nettverket alltid har en presentasjonsrunde under arrangementene sine og setter av tid til mingling. Slik skapes nettverket, og de som har en spesiell interesse for hverandre kan lett komme i kontakt. Rausheten hos GGD vises i åpenheten arrangementene deres byr opp til. Som deltaker kan man velge å si at man er ute etter en viss type jobb, eller at man leter etter noen å rekruttere innen et visst fagfelt. Slik støtter nettverket opp under mangfold og skaper gode sammensetninger av mennesker. For å skape de beste sammensetningene trengs ulike mennesker, og Tine understreker at dette ikke er et nettverk kun for kvinner.

Våg å være synlig

Den nyansatte direktøren kan selv fortelle at hun har måttet øve seg på å være offensiv og tørre å si hva hun er god på. På spørsmål om GGD gir en trygghet til å øve seg på det svarer hun et utvetydig ja. Hun kaller kjønnsutfordringen “et mangehodet troll”. Hun eksemplifiserer det med at kvinner typisk føler de må oppfylle alle kravene i en stillingsannonse. Det kan virke som en hemsko hvor de kommer dårligere ut sammenlignet med de som tar sjansen. Hun peker også på at kjønnsskillene er en sosial størrelse som går tilbake til barnehagen. Det handler om hvilke krav og muligheter man møter.

- Om kvinner skal kunne komme i lederposisjoner, må de bli synlige. Vi må vite at de finnes.

Mangelen på kvinnelige toppledere er noe av det Tine nevner når hun snakker om GGD-nettverket. Hun ønsker å bidra til å skape flere forbilder i alle sjikt, innen alle fag. GGD viser frem de reelle mulighetene for deltakelse innen teknologiutviklingen og synliggjør kvinnelige rollemodeller for de kommende generasjonene. Hunt har selv kjent på ønsket om å ha rollemodeller innen teknologi som lignet henne. Konklusjonen ble at hun selv fikk bli den rollemodellen hun ønsket seg, både for sine egne barn og den nye generasjonen som skal med tiden skal ta sitt yrkesvalg. Også på andre valg er hun en god representant for den rause kulturen hun beskriver i GGD. Hun sier selv at hun bare ansetter folk som er smartere og flinkere enn henne, og virker lidenskapelig opptatt av å få flinke kvinner opp på scenen.

Bred definisjon av teknologi

GGD har et bred nedslagsfelt innen teknologi. Hunt kan fortelle at hun har snakket med kvinner som selv ikke tenkte de arbeidet innen teknologi, selv om de etter en bredere definisjon gjør akkurat det. Den brede definisjonen av feltet er noe av det som skaper den spennende tverrfaglige forståelsen og, igjen, de tverrfaglige samarbeidene. Flere får plass når man forstår digital og teknologisk utvikling slik. Det skaper også en bredde i arrangementene som GGD arrangerer og forskjellige mennesker deltar på forskjellige treff. Ulike folk i alle aldre og fra ulike bransjer kan møtes på arrangementene deres og bidra inn i nettverket.

- Det handler om å gjøre teknologi tilgjengelig. Man trenger ikke være super-geek for å være geek.

Jente som sitter med en laptop

Tverrfaglig og samfunnsrelevant

Andrea H. Tiltnes arbeider som kommunikasjonsansvarlig ved Det humanistiske fakultet på NTNU. Hun er ikke utdannet teknolog, men hun kjenner GGDveldig godt. Hun har vært med på å arrangere og ta initiativ til GGD-arrangement, blant annet på Steinkjerfestivalen som de har hatt en samarbeid med. Hun ble først med i nettverket når hun sluttet som journalist og enda var ganske ny i byen. For henne ble det en port inn til å bli kjent i byen og med det som rører seg her. Hun husker det første arrangementet hun var med på som gjest. Da snakket Marianne Danielsen om pitching, og det ga mersmak. Hun understreker at GGDs arrangementer er lavterskel å bli med på. Det at det var lett å bli med, både som gjest og arrangør, er et sentralt trekk ved nettverket. Et annet viktig trekk som Andrea fremhever er åpenheten. De spiller med åpne kort, og dette er et nettverk som ikke utelater noen. Hun trekker frem eksempler på mer lukkede nettverk og påpeker at det er noe man kan være mer kritisk mot. Transparensen til GGD er i så måte veldig fin.

Det at Tiltnes selv ikke er utdannet innen teknologi er ikke noe hinder. Heller tvert i mot. Hun bidrar inn i tverrfagligheten med sitt kommunikasjonsperspektiv, har periodevis styrt sosiale medier for nettverket og har blitt stadig mer interessert i teknologi. Interessen kom i stor grad da hun tidligere arbeidet for Høgskuleavisa. Da arbeidet hun mye med ingeniørfagene på gamle HIST. Hun håper arrangementene i regi av GGD kan bidra til å vekke interessen også hos andre, og at de klarer å synliggjøre det kvinnelige perspektivet og kvinnelige rollemodeller. Et arrangement som gjorde inntrykk på henne hadde kvinner i musikkteknologi som tema. Det er veldig få kvinner som er musikkteknologer og det er et eksempel på hvordan GGD skaper bevissthet rundt arenaer hvor det er få kvinner og øke interessen for feltet. Det er noe for de fleste på GGDs arrangementer, og det er en ypperlig læringsarena, kanskje spesielt for alle som som ikke primært arbeider med teknologi.

- Man får jo lære så mye nytt! Og Trondheim er jo teknologihovedstaden.

Tiltnes ble journalist fordi hun har et stort samfunnsengasjement. Hun forklarer at GGD er en god bro mellom teknologi og samfunnsutvikling. Temaene som taes opp viser godt hvilken samfunnsrelevans teknologi har. Sammenhengen hun beskriver skaper god en god kobling til det femte bærekraftsmålet, og understreker betydningen av økt likestilling innen tech’. Og som hun selv sier det -Vi holder jo på med det fordi vi tror det kan hjelpe.

Med fokus på mangfold

Kari Dahn har vært med siden oppstartsmøtet i Trondheim i 2013. Hun er designer innen brukeropplevelser hos Bouvet og det brede perspektivet GGD bygger sitt nettverk på har hun alltid med seg i jobben. Hun påpeker at det er essensielt at man som designer har et bredt perspektiv og representative, gode data å jobbe ut i fra. Der er mangfold essensielt.

- Mangfold lønner seg! Det er viktig for alle som rekrutterer å ha den bevisstheten. Hva skriver man i stillingsannonsene, hvilke bilder bruker man? You can’t be what you can’t see. Betydningen av representasjon og synlighet er undervurdert. Mange kvinner ser ikke for seg en karriere innen et mannsdominert felt.

Kari fremhever hvordan det femte bærekraftsmålet og GGD begge setter viktigheten av mangfold og representasjon på agendaen. Innen teknologi og det digitale er det primært menn som har stått for den teknologiske utviklingen. Hun peker på at det blir en demokratisk utfordring når for eksempel algoritmer favoriserer menn, fordi datagrunnlaget kan ha en skjevhet uten at man er klar over det. For mens vi ofte tror vi er på nøytral grunn og har et fordomsfritt perspektiv, så finnes det mange eksempler på at en overrepresentasjon av én gruppe innen et fag over tid skaper en skjevhet i dataene, forklarer designeren. For eksempel har setebelter ofte blitt testet kun på menn. Med brukeren i sentrum av designene er hun veldig opptatt av at tester må gjøres på et mangfold av brukere.

Dahn peker på at GGD-nettverket gir en unik mulighet til å holde seg oppdatert på det som rører seg i Trondheimsregionen og samtidig møte veldig mange interessante mennesker. Hun har fått et stort nettverk gjennom sin deltakelse og sitt engasjement i GGD. Hennes forrige jobb ble hun om gjennom et bekjentskap hun hadde gjort i nettverket.

Girl Geek Dinners har som utgangspunkt at teknologiinteresserte kvinner selv må bli de rollemodellene de ønsker seg. Skal vi tro disse tre kvinnene så kan dette nettverket hjelpe deg til å bli akkurat det. I tillegg har det har takhøyde for det mangfoldet vi vil ha.

Logo Girl Geek Dinner Trondheim

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward