Program for bærekraftige helse- og velferdstjenester

Program for bærekraftige helse- og velferdstjenester

Vi kommer til å bli mange flere eldre i befolkningen og færre yrkesaktive i framtida. I tillegg forventer innbyggerne, politikerne og ansatte at tjenestene blir bedre og mer tilgjengelige for alle. Ulikhetene i helse øker, og flere faller utenfor samfunnet. Vi merker allerede at det mangler personell, og at politikerne må gjøre strammere prioriteringer enn før.

Helse- og velferdstjenesten i Trondheim kommune tar framtidens utfordringer på alvor. Noe må omstilles, holdninger må endres, innbyggerne må ta større ansvar og offentlige tjenester innrettes slik at de treffer behovene. For å klare å gjennomføre prosjekter som fører til nødvendige endringer, har vi etablert Program for bærekraftige helse- og velferdstjenester.

Program som arbeidsform

Det å organisere arbeidet i et program er en forholdsvis ny arbeidsform i helse- og velferd her i byen. Kort forklart er det en midlertidig struktur som koordinerer og legger til rette for å gjennomføre en rekke prosjekter og tiltak som er avhengige av hverandre for å oppnå store endringer.

FN_tale_Wolden_-__Foto__yvind_Blomstereng-2236.jpg

Hva betyr bærekraft i vår sammenheng?

Begrepet bærekraft betyr at vi skal møte behovene til dagens innbyggerne i Trondheim uten at vi ødelegger for fremtidige generasjoner. For at helse- og velferdstjenestene skal være bærekraftige framover, må vi ta grep nå. Det kommer ikke til å være nok personell å rekruttere til at kommunen kan gi tjenester til innbyggerne på samme måte som nå, samtidig som innbyggernes behov øker.

Hva vil vi oppnå?

Det overordnede målet med programmet er å legge til rette for at helse- og velferdstjenesten gjennomfører prosjekter som kan føre til økt bærekraft. Det skjer ved for eksempel at flere kan bo hjemme lenger, at innbyggerne opplever trygghet, mestring og sosial deltakelse. Dette skal vi oppnå gjennom å forebygge mer, bruke fagfolk og penger best mulig og tilpasse tjenestene bedre til innbyggernes behov. Trondheim kommune ønsker å bidra til samarbeid og gjensidig læring i hele regionen. Programmet skal bygge videre på mål og strategier fra Trondheimsløftet, som er kommuneplanens samfunnsdel, og henge godt sammen med kommunens handlings- og økonomiplan. Ansatte, brukere og pårørende skal bli hørt når helse- og velferdstjenestene skal utvikles for fremtiden.

Hvordan arbeider vi?

Programmet er kommunens viktigste satsing for å møte utfordringene vi står overfor, og skal sørge for at vi prioriterer prosjekter som bidrar til at vi når målene om å

  • oppnå bærekraftig ressursbruk
  • tilby tilpassede tjenester med god kvalitet
  • være en attraktiv arbeidsgiver

Prosjektene som inngår i programmet følger en styringsmodell som har tydelig lederforankring og beslutningspunkter i flere faser. Programmet følger opp prosjektene i alle faser og veileder og støtter prosjektlederne.

Tjenestene utvikles hele tiden, og programmet sørger for å gjennomføre prioriterte prosjekter innenfor fem utvalgte hovedstrategier:

  • Innbyggernes egen innsats
  • Tidlig innsats for bedre helse
  • Organisering, oppgavefordeling og pasientflyt
  • Utnytte eksisterende og ny teknologi
  • Samarbeid med innbyggere, pårørende og frivillige

Før vi setter i gang nye prosjekter skal vi kjenne hvilke utfordringer som skal løses, og hvilke handlingsalternativ vi har. Det skal komme klart fram hva vi vil oppnå med prosjektene og hvordan vi kan se om målene er nådd. Deretter skal vi vurdere handlingsalternativene etter hva som gir best forventet resultat for innbyggerne og arbeidstakerne, og vi skal sørge for god oversikt over hva prosjektene koster. Til slutt skal vi lage en god plan for å gjennomføre prosjektet og beskrive hvordan tiltaket kan innføres i hele organisasjonen etter at prosjektet er avsluttet. Hvis endringen har klare økonomiske og administrative konsekvenser, legger vi fram tiltak for politisk beslutning. En styringsgruppe vurderer og prioriterer hvilke prosjekter som skal inngå i programmet. Hvis vi lykkes med omstillingsprosjekter innenfor alle fem strategiske områder, kan vi redusere det økte ressursbehovet betraktelig og dermed oppnå bærekraftige helse- og velferdstjenester.

5964107-heart-planted-green-plant.jpg

Angår bærekraft i helse- og velferdstjenestene meg som innbygger?

Alle må bidra til økt bærekraft i samfunnet, også innen helse- og velferd. Vi kan holde oss friske lenger, og finne ut hvordan vi kan ha et godt liv selv om vi opplever sykdom eller nedsatt funksjon. Vi må ta et større ansvar for å planlegge egen alderdom. Vi kan være der for hverandre og støtte noen som trenger hjelp. Vi må ta i bruk alle mulighetene for å gjøre Trondheim til et godt sted å bo i fremtiden. Vi kan alle utgjøre en forskjell. Helse- og velferdstjenesten i kommunen skal fortsatt gi innbyggerne nødvendige tjenester, men vi kan ikke forvente at omfanget og kvaliteten øker i samme takt som behovene.

Vil du vite mer?

Se nærmere beskrivelse av programmet og årsrapporten for 2023.

Sist oppdatert: 15.03.2024

Fant du det du lette etter?