Tempe-Sorgenfri

Tempe-Sorgenfri

Tempe- Sorgenfri er en av tre bydeler som har inngått avtale med staten for å bedre bomiljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk byområde med store levekårsutfordringer. Satsingen skal bidra til en varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter der behovene er størst. Områdesatsingen på Tempe-Sorgenfri startet opp i 2022.

Elever skal krysse trafikkert vei

Om Tempe - Sorgenfri

Tempe-Sorgenfri er en bydel som ligger et par kilometer sør for Midtbyen, på begge sider av hovedinnfartsåren Holtermannsvegen. Befolkningen på Tempe-Sorgenfri består av en stor andel unge voksne, og i bydelen er andelen aleneboende høy. Det var i 2018 knapt 2000 folkeregistrerte personer i bydelen.

Det er en bydel med en variert og sammensatt boligbebyggelse, fra store høyblokker til områder med firemannsboliger, eneboliger og rekkehus i tre. Nær 85% av alle boligene i området ligger i enten høy- eller lavblokk. I bydelen finnes også industri og næringsvirksomhet, flere offentlige bygg, og to store idrettsbaner, Lerkendal stadion og Tempebanen. Bydelen har god kollektivdekning, og det er kort avstand, trygt og lett å gå og sykle til Midtbyen. 

Bydelen er i endring og transformasjon, med  mange private planinitiativer på de tidligere industri- og næringsarealene. Det er også flere store offentlige arealer som vil transformeres de neste årene, både på Valøya og Sorgenfritomta.

Nidelva er et viktig element i bydelen, og med et stort potensial for en bydel med få møteplasser og lite tilgjengelige grøntarealer. Elverommet er viktig for biologisk mangfold, og for rekreasjon med tursti, idrettsanlegg og  fiskemuligheter. Nidelvstien er opparbeidet langs elva som turvei for gående og syklende.

Utfordringsbilde Tempe- Sorgenfri 

Tempe-Sorgenfri er preget av trafikale løsninger som i liten grad bidrar til et godt byliv, tydelig identitet eller samlende bomiljø. Bydelen preges av et fragmentert bygningsmiljø, harde flater, gjennomgangstrafikk, trafikale barrierer, trafikkstøy, dårlige forbindelser og få møteplasser. De fysiske barrierene forsterker de sosiale barrierene i bydelen, og påvirker livskvaliteten negativt for mange.

Gjennomtrekk i bomiljøet

Det bor færre barn og unge i bydelen sammenlignet med Trondheim sett under ett, men samtidig har barneandelen vært økende de siste to tiårene.

Av barnefamiliene i området bor 58 % trangt. Andelen som bor i leid bolig er hele 74% på  Tempe-Sorgenfri, den høyeste andelen i hele Trondheim.

Bydelen har utfordring med bostabilitet, og i 2018 var det hele 29% utflyttinger i bydelen, altså at husholdninger flyttet ut av levekårssonen. Delområdene har også utviklet seg ulikt i forhold til beboersammensetning. På Tempe-siden bor barnefamiliene og en stor del av den eldre befolkningen, mens Sorgenfri-siden har en større andel unge voksne. En god del av trehusbebyggelsen på Tempe er blitt hyblifisert de senere årene, og nabolaget preges av dårlig vedlikehold og økende grad av støy. Midlertidigheten, sammen med mangel på møteplasser påvirker nærmiljøet.

Mangel på trygghet og trivsel

Barna sokner til Nardo barneskole og Sunnland ungdomsskole. Skoleveiene er lite tilrettelagt for gående og krysser Holtermannsvegen i en lite trivelig

undergang. Forprosjektet avdekker utrygghet og mangel på trivsel langs skolevegen. I HUNT-undersøkelsen er Tempe-Sorgenfri blant bydelene i Trondheim som skårer lavest på opplevd trygghet og trivsel blant innbyggerne.

Helsetilstanden blant innbyggerne viser at andelen med helseutfordringer er høyere i bydelen enn i byen sett under ett. Særlig menn bosatt på Tempe-Sorgenfri oppgir lavest skår i hele byen på flere variabler: opplevd trygghet i nærmiljøet, dårlig selvopplevd helse, langvarig begrensende sykdom, og lav publikumsdeltakelse på kulturarenaer.

Sosiale og fysiske barrierer hindrer sosial interaksjon

Bydelen bærer preg av at bilen har vært førende i byutviklingen, og er preget av trafikale barrierer, fragmenterte bygningsmiljøer og få tydelige byrom. Mangel på en samlende stedsidentitet er en viktig del av utfordringsbildet i bydelen. Uteområdene er generelt lite opparbeidet, står lite i sammenheng og bydelen kan framstå med et noe udefinert og rufsete uttrykk. Området har ikke et klart sentrum, og det finnes få nærmiljøfunksjoner foruten et butikksenter.

Arbeidet i bydelen

Arbeidet i bydelen er delt i tre, med fokus på områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering. En viktig del av metodikken for områderettet innsats, er å se tjenester, ressurser, og sosiale og fysiske forhold i sammenheng.

Områdeutvikling

Områdeutvikling handler om å styrke og utvikle de fysiske rammene for nærmiljøet. Gjennom å styrke nærmiljøkvalitetene, vil man bidra til tryggere og mer inkluderende lokalsamfunn. De fysiske rammene kan bety flere parker, byrom, varierte møteplasser og bedre forbindelser. Men, det handler også om å se på egenskapene og potensialet til det unike stedet og utnytte de lokale mulighetene på best mulig måte for å skape gode liv for innbyggerne. Strategisk plassering av funksjoner og tjenester er et virkemiddel som er svært viktig i arbeidet, slik at de fysiske rammene ligger til rette for det sosiale livet som leves i nærmiljøet.

Tjenesteutvikling

Styrkebasert lokalsamfunnsutvikling handler om å identifisere og koble sammen folk, organisasjoner, aktører og tjenester i et geografisk område - et nabolag. Gjennom å forstå hvilke muligheter og ressurser som allerede finnes i et område, vil vi kunne utvikle nye måter å jobbe på. 

Lokal programgruppe

En viktig del av arbeidet lokalt på Lademoen har vært å koble bydelens ressurser tettere sammen. Det er opprettet en lokal programgruppe, som består av lokale enhetsledere og ledere av sentrale lokale institusjoner (“ankerinstitusjoner”) i bydelene. Disse aktørene forankrer innsatsen lokalt, og ser sammenhengene til tjenesteutvikling på enhetsnivå. Lederne utvikler felles kunnskap om bydelens utvikling og utvikler relasjoner som styrker samarbeidet i bydelen. 

Lokalt prosjektteam

Prosjektlederne gjennomfører prosjekter som er kvalifisert inn i programmet. Prosjektlederne arbeider lokalt i bydelene og utgjør til sammen et tverrfaglig lokalt prosjektteam som samarbeider om iverksetting av tiltak. 

Ressursmobilisering

Det jobbes kontinuerlig med ressursmobilisering i alle ledd. Alle kan bidra til å styrke nærmiljøkvalitetene i levekårsutsatte bydeler, gjennom å prioritere innsatsen, holde fokus og være bevisst nabolagets betydning for innbyggernes liv. 

Det legges vekt på å styrke de mange ressursene som allerede finnes i bydelen, og på å koble disse ressursene sammen. 

Rapporter og planer

2022: Sosiokulturell stedsanalyse for Tempe-Sorgenfri.

Kontakt oss

Du finner mer info om hva vi jobber med akkurat nå og kan også komme i kontakt med oss via nettsiden, Facebook-siden TempeSorgenfri og på instagram.

  • Programleder: Tonje Bostad, telefon 41 12 22 08.
  • Programkoordinator: Lene Markussen, telefon 95 79 41 21.
  • Programkoordinator: Siri Bjaarstad, telefon 95 92 90 69.

Sist oppdatert: 04.04.2024

Fant du det du lette etter?