Områdesatsingene i Trondheim

Områdesatsingene i Trondheim

Kart hvor Tempe-Sorgenfri, Møllenberg og Lademoen er markert med farger i kartet.
De tre bydelene med områdesatsinger i Trondheim.


Områdesatsingene i Trondheim er bygget opp som et program. Det inkluderer prosesser og arbeid for utvikling av nærmiljøet i levekårsutsatte bydeler, på bydelsnivå og på strategisk nivå. Programmet skal jobbe med å utvikle bydelene, men har også som mål at kommunen blir styrket i lokalsamfunnsutvikling.

Hva er en områdesatsing?

En områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk byområde med store levekårsutfordringer. Satsingen skal bidra til en varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter der behovene er størst. 

Å jobbe områdebasert handler om å se på egenskapene og potensialet til det unike stedet og utnytte de lokale mulighetene på best mulig måte for å skape gode liv for innbyggerne.

Styrkebasert lokalsamfunnsutvikling handler om å identifisere og koble sammen folk, organisasjoner, aktører og tjenester i et geografisk område - et nabolag. Gjennom å forstå hvilke muligheter og ressurser som allerede finnes i et område, vil vi kunne utvikle nye måter å jobbe på.

Kommunens rolle i denne tilnærmingen til samfunnsutvikling handler mer om å fasilitere og legge til rette for, heller enn å levere tjenester til.

Innsatsområder

Områdesatsingene i Trondheim har et statlig samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og Husbanken om disse innsatsområdene: 

  • Utvikling av gode bo- og nærmiljøkvaliteter
  • Inkludering i helse, utdanning, oppvekstmiljø og samfunns- og arbeidslivsdeltakelse
  • Byutvikling og utvikling av inkluderende bomiljø
  • Bolig og sosial boligpolitikk
  • Forsknings, utviklings- og innovasjonssamarbeid gjennom Universitetskommunen TRD 3.0

Innsatsområdene er jobbet frem etter analyser og medvirkningsarbeid med bydelene.

Hva kan en områdesatsing løse?

Områdesatsingene kan ikke løse alt, men kan legge til rette for at egenskapene ved stedet bidrar til god livskvalitet, livsvilkår og livssjanser for innbyggerne. Da er det viktig at både de fysiske og sosiale rammene for nærmiljøet, og tjenesteapparatet i de utsatte områdene bidrar til reell sosial utjevning.

Områdesatsingene bringer inn nabolagsdimensjonen til arbeidet med sammensatte levekårsutfordringer som handler om det geografiske stedet og nabolagets betydning for å skape et godt liv for innbyggerne.

Visjon og mål for satsingene

Målene i områdesatsingene sammenfaller med målene for sosial bærekraft i kommuneplanens samfunnsdel “Trondheimsløftet” (2020-2032), og henger sammen med overordnet planverk i Trondheim kommune. Målene er omskrevet til lokal kontekst, og bidrar til overordnet visjon og hovedmål for områdesatsingene.

Visjon
Innbyggerne i utsatte områder skal ha muligheten til å leve gode liv.

Områdesatsingenes visjon er å bidra til at levekårsutsatte områder oppleves å ha nærmiljøkvaliteter og tjenestetilbud som gir innbyggerne muligheter til å leve gode liv, der de kan føle seg betydningsfulle og bidra med noe betydningsfullt for andre.

Mål for områdesatsingene

Et attraktivt nabolag der innbyggerne opplever trygghet, trivsel og tilhørighet

Stedets fysiske omgivelser har blitt forbedret, gjennom flere varierte sosiale møteplasser inne og ute, god kvalitet i infrastruktur og oversiktlige byrom og forbindelser. Disse fysiske arenaene har skapt rom for opplevelser og sosiale møter mellom mennesker. Stedets unike egenart er tatt vare på og ivaretatt i utviklingen. Flere føler eierskap og tilhørighet til sitt nærmiljø, og bidrar med egne iboende ressurser for å forme et godt bomiljø med toleranse og inkludering. Flere bor i egnet bolig for sin livssituasjon, og opplever å bo i et hjem. Det er variasjon og mangfold i boligtypologier og boformer, som har ført til en mer variert  befolkningssammensetning og økt grad av bostabilitet. Innbyggerne opplever stolthet over egen bydel, og lever i gode naboskap med stor grad av trivsel.

Alle bidrar til et godt lokalsamfunn, gjennom sin rolle som nabolagsaktør

Innbyggere, lokale aktører, frivilligheten, kommune og næringsliv er styrket i rollen som nabolagsaktører og det finnes en infrastruktur for samarbeid. Strategisk lokalisering av funksjoner og tjenester bidrar til å styrke relasjoner og nærmiljø. Stedets kvaliteter legger til rette for at ulike mennesker kan møtes og være med å bidra til et godt lokalsamfunn.

Flere har tilgang til arbeid, utdanning og samfunnsdeltakelse

En styrkebasert tilnærming har inkludert flere i utvikling av eget lokalsamfunn. Lokalsamfunnet har bidratt med å skape deltidsjobber for blant annet ungdom, og skapt flere arenaer der innbyggerne kan oppleve mestring og deltakelse. På disse arenaene kan innbyggerne bidra med sine ressurser, styrke egne ferdigheter og skape relasjoner i eget nærmiljø.

Et styrket lokaldemokrati med lav terskel for deltakelse

Innbyggerne opplever i større grad å bli hørt, spurt og sett i planlegging og utvikling av egen bydel og i saker som har betydning for eget liv. Ulike former for innbyggerinvolvering og samhandling har gjort terskelen lavere for å delta i demokratiet.

Hvordan jobber vi for å nå målene?

Programmet er en tidsbegrenset og fleksibel organisasjonsform etablert for å løse et avgrenset oppdrag. Programmet har en koordinerende rolle som skal sikre synergier i den samlede innsatsen med mange aktører, der prosesser, prosjekter og tiltak er innrettet mot samme overordnede mål.

Illustrasjon av sirkel med programmets oppdrag

Tiltak for å styrke nabolagskvaliteter

Styrke stedet og tjenestenes kapasitet til å gi innbyggerne som bor her god livskvalitet.
Lokalt i de utvalgte bydelene skal det gjennomføres ulike tiltak og prosesser for å bedre nærmiljøkvaliteter og styrke relasjonene mellom tjenestene.

Tjenesteutvikling - plattform for innovasjon

Tjenesteutvikling for samarbeid og samskaping av tidlig innsats, utjevning av sosiale forskjeller, bærekraftige nabolag og mobilisering av ressurser.
På tjenestenivå skal områdesatsingene være en plattform for å jobbe på nye måter, og forventet gevinst er at tjenestene gjennom samarbeid og samskaping både oppdager og mobiliserer nye ressurser og bidrar til læring og innovasjon.

Systemutvikling

Kunnskapsutvikling og innovasjonsplattform for utfordring av praksis, rammer og lovverk som fører til opphopning av levekårsutfordringer.

Innsatsen skal sees i sammenheng med andre program og prosjekter, samt ordinært utviklingsarbeid i Trondheim kommune. Det betyr at programmet vil kunne bidra inn i prosesser på systemnivå, både i Trondheim kommune og i dialog med statlig nivå om premissene for kommunal styring.

Arbeidet i bydelene

Tempe - Sorgenfri

Lademoen

Møllenberg

Områdeløft Saupstad-Kolstad

Rapporter og dokumenter

Søk om tilskudd til styrking av nabolag

Nabolagspotten har som mål å bidra til attraktive og inkluderende tiltak i bomiljøet som fremmer kontakt mellom mennesker i områdene Tempe-Sorgenfri og Lademoen. Borettslag, sameier, velforeninger, og andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer kan søke.

Det vurderes å opprette en tilsvarende pott for Møllenberg.

Les mer og søk om tilskudd til styrking av nabolag gjennom nabolagspotten.

Kontaktinformasjon

Du finner mer info om hva vi jobber med akkurat nå, og kan også komme i kontakt med oss via nettsiden til Trondheim 2030.

Sist oppdatert: 02.04.2024

Fant du det du lette etter?