Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen

Prisutdeling

Prisen er en hederspris som deles ut til byggverk/prosjekt som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart.

Trondheim kommune har delt ut byggeskikkprisen siden 2006. Prisen ble innstiftet av formannskapet for å hedre aktører som på ulikt vis utmerker seg positivt innenfor byggeskikk.

Byggeskikkprisen skal gå til et byggverk eller anlegg som danner et forbilledlig eksempel og som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Det må være ferdigstilt i løpet av de siste 5 år.

Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på bygget eller i anlegget, samt et diplom til prisvinneren/prisvinnerne.

Foreslå kandidater til byggeskikkprisen 2022

Juryen for Trondheim kommunes byggeskikkpris trenger tips til kandidater som fortjener ære og berømmelse. Juryen ønsker et bredt tilfang av forslag til bygg, byrom og anlegg som har vært bygd de siste fem årene i Trondheim.

Alle står fritt til å foreslå kandidater. Frist for å foreslå kandidater er 15. mai 2022.

Her kan du foreslå din kandidat til Byggeskikkprisen 2022

Statutter

Statutter for byggeskikkprisen
 1. Trondheim kommunes pris for god byggeskikk er opprettet og blir delt ut av Trondheim kommune.

  Prisen er en hederspris som deles ut til byggverk/prosjekt som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart.

  Prisen skal gå til et byggverk eller bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming, energibruk, miljø, kostnad, byggeprosess og samspill med sted og omgivelser, danner et forbilledlig eksempel og kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken.

  Universell utforming og miljøvennlige løsninger skal vektlegges.

  Prisen kan gis til nybygg, tilbygg eller utbedring.

 2. Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, samt et diplom til prisvinneren/prisvinnerne.

 3. Vinneren/vinnerne av Trondheim kommunes byggeskikkpris utpekes av en jury. Det er åpent for alle å komme med forslag til priskandidater. Juryen kan i tillegg innhente begrunnede forslag fra enkeltpersoner, foreninger og faginstanser.

  Sekretariatet skal utarbeide en oversikt over aktuelle kandidater samt en vurdering av disse. I denne forbindelse skal også omtales arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet.

  Prisen skal tildeles et anlegg/prosjekt som er ferdigstilt i løpet av den forutgående femårsperioden. Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for valget av prisvinner.

  Prisen for god byggeskikk kan tildeles personer eller virksomheter, private eller offentlige, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til kvalitetene ved anlegget som prisbelønnes. Der juryen finner grunn til det, kan eventuelt også planleggere og håndverkere for byggearbeidene gis påskjønnelse i form av diplom.

  Det kan gis hedrende omtale i form av diplom til en eller flere av de kandidatene som ikke tildeles årets byggeskikkpris.

  Trondheim kommune tar sikte på å utdele prisen årlig. Dersom juryen ikke finner fram til et prosjekt som de mener har fortjent prisen for god byggeskikk, skal den ikke utdeles.

  Juryen bestemmer om prisen skal deles ut, og når det skal være utdeling. Det er ønskelig at byens ordfører leder juryen og foretar prisoverrekkelsen. Prisutdelingen foregår som et eget arrangement.

 4. Juryen skal bestå av fem personer med personlige varamenn. Formannskapet oppnevner to av jurymedlemmene, hvorav den ene skal være leder av juryen.

  De tre andre medlemmene skal oppnevnes av henholdsvis

  - Trondhjems Arkitektforening
  - Næringsforeningen i Trondheimsregionen
  - NTNU, Fakultet for arkitektur og design

  Funksjonstid er to år.

  Juryens sekretariat er lagt til Trondheim kommune v/byutviklingsdirektøren.

 5. Disse statuttene kan endres av formannskapet.

Juryen

Jurymedlemmer 2021

Mona Berger
Varaordfører og juryleder

Einar Aassved Hansen,
Trondheim kommune

Olivier Herail
Trondhjems Arkitektforening

Lisbet Haug
Norske landskapsarkitekters forening

Aase Sætran
Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Stuart Dickson
Fakultet for arkitektur og design, NTNU

Kontaktpersoner

Mari Mathisen Fasting, Byplankontoret, tlf: 91 68 63 27

Ragna Indrevåg, Byggesakskontoret, tlf: 72 54 18 40

Tidligere vinnere av byggeskikkprisen

Sist oppdatert: 07.04.2022

A03-P1-EPI006