Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser

Hovedresultat fra prognosen

Trondheim kommune lager sine egne befolkningsprognoser for bruk i kommunens planlegging.

I årets prognose for middels vekst (TR2023M) anslås det at Trondheim vil gå fra å ha 212 660 innbyggere i 2023, til å vokse med rundt 21 500 innbyggere fram til 2034 (Ny KPA-periode 1.1.2022-1.1.2034).

Prognoseresultater for Trondheim kommune står nedenfor. Prognoseresultater for hele Trondheimsregionen står på Trondheimsregionens nettside.

Befolkningsprognose 2023: Hovedtall

Prognosen for middels vekst (TR2023M) viser fortsatt befolkningsvekst i Trondheim, men at den ikke blir like stor som de siste årene. Grafen nedenfor viser prognoseresultatene for middels vekst (TR2023M) for Trondheim kommune.

TR2023M forventer at befolkningsveksten vil bli under 2 200 personer i 2025, for så å falle videre til under 1 800 personer i 2030. Lavere befolkningsvekst fører til et lavere boligbyggingsbehov enn tidligere.

Befolkningsprognose 2023: Aldersinndelt

Grafene nedenfor viser prognoseresultatene (TR2023M) for forskjellige aldersgrupper.

Andelen eldre er forventet å øke framover. Mens det i 2023 er 5,2 personer i alderen 16-66 år per person over 66, så vil det i 2050 være kun 3,4 personer. Grafen nedenfor viser aldersgruppene som prosent av befolkningen 2023-2060.

Befolkningsprognose 2023: Fødte, døde og nettoinnflytting

Befolkningsvekst kan deles i to: Fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Fødselsoverskudd er antall fødte minus antall døde. I grafen kan man se statistikk- og prognoseresultatene for disse kategoriene.

Antallet barn per kvinne (SFT) i Norge har falt fra toppunktet på 1,98 i 2009 til rekordlave 1,41 i 2022. Trondheim er intet unntak fra denne nasjonale trenden. Prognosen for 2023 legger opp til at fruktbarhetsraten vil øke på sikt, men ikke nå det samme nivået som før. Flere barn vil bli født, men dette er hovedsakelig fordi antallet kvinner i Trondheim øker, ikke fordi at det blir flere barn per kvinne.

Grafen nedenfor viser statistikk og framskriving for samlet fruktbarhetstall (SFT) og forventet levealder brukt i årets prognose (TR2023M). For SFT sammenlignes året og fjorårets prognose i Trondheim med SSB sin prognose for Trondheim (SSBMMMM2022). Trondheim tar utgangspunkt i SSBs framskriving av SFT, men justerer fruktbarheten litt ned. For forventet levealder har TR2023M brukt dødssannsynligheter fra SSBs framskrivinger og framskrevet med nasjonal trend til 2060. 

Befolkningsprognose 2023: Tabeller for nedlastning

Folkemengde 2023-60 etter ettårig alder og plansone. Middels vekst [Excel, Ods]

Folkemengde 2023-60 etter aldersgrupper og skolekrets. Middels vekst [Excel, Ods]

Boligpotensial og forutsatt boligbygging. Middels vekst [Excel, Ods]

Folkemengde 2023-60 etter aldersgruppe og plansone [Excel, Ods]

Dokumentasjonsnotat [Pdf]

Kart over boligfelt, plansoner og skolekretser

GIS-fil for inndeling av plansoner og skolekretser (Geopackage)

GIS-fil for oversikt over kjente boligfelt (Geopackage)

Tabellene viser prognosen for Trondheim og hele Trondheimsregionen. Plansoneinndelingen brukt i prognosen viser til skolekretser eller deler av skolekretser.

Sammenligning tidligere prognoser

Nedenfor er det mulig å se på hvordan Trondheim kommunes prognoser forholder seg til Statistisk sentralbyrås prognoser. Trondheim kommune antar litt høyere befolkningsvekst enn mellomalternativet (MMMM) til Statistisk sentralbyrå (SSB). Begge prognosene har allikevel bommet på faktisk vekst ved at de antar en nedgang i befolkningsveksten.

I SSBs mellomalternativ fra 2022 (SSBMMMM2022) har de antatt en vekst på over 4 000 personer i Trondheim i 2022. Hovedsakelig på grunn av store anslag på flyktningstrømmer fra Ukraina tidlig i 2022. Trondheim kommune lager sine prognoser på et senere tidspunkt og har anslått befolkningsvekst til å bli mindre.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune:

og

Sist oppdatert: 05.06.2024

Fant du det du lette etter?