Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser

Hovedresultat fra prognosen

Trondheim kommune lager sine egne befolkningsprognoser for bruk i kommunens planlegging.

I årets prognose for middels vekst (TR2020M) anslås det at veksten vil være lavere enn tidligere år. Dette er fordi det forventes mindre innvandring og færre fødte enn før.

Prognoseresultater for Trondheim kommune står nedenfor. Prognoseresultater for hele Trondheimsregionen står på Trondheimsregionens nettside.

Befolkningsprognose 2020: Hovedtall

Hovedresultat folkevekst

Prognosen for middels vekst (TR2020M) viser fortsatt befolkningsvekst i Trondheim, men at den ikke blir like stor som de siste årene. Grafen nedenfor viser prognoseresultatene for middels vekst (TR2020M) for Trondheim kommune.

TR2020M forventer at befolkningsveksten vil bli under 2400 personer i 2021, for så å falle videre til rundt 2000 personer i 2023. Lavere befolkningsvekst fører til et lavere boligbyggingsbehov i prognosen enn tidligere.

Befolkningsprognose 2020: Aldersinndelt

Grafene nedenfor viser prognoseresultatene (TR2020M) for forskjellige aldersgrupper.

Andelen eldre er forventet å øke framover. Mens det i 2020 er 5,4 personer i alderen 16-66 år per person over 66, så vil det i 2060 være kun 3,0 personer. Grafen nedenfor viser aldersgruppene som prosent av befolkningen 2020-2060.

Befolkningsprognose 2020: Fødte, døde og nettoinnflytting

Befolkningsvekst kan deles i to: Fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Fødselsoverskudd er antall fødte minus antall døde. I grafen kan man se statistikk- og prognoseresultatene for disse kategoriene.

Antallet barn per kvinne (SFT) i Norge har falt fra toppunktet på 1,98 i 2009 til rekordlave 1,53 i 2019. Trondheim er intet unntak fra denne nasjonale trenden. Prognosen for 2020 legger opp til at fruktbarhetsraten vil øke på sikt, men ikke nå det samme nivået som før. Flere barn vil bli født, men dette er hovedsakelig fordi antallet kvinner i Trondheim øker, ikke fordi at det blir flere barn per kvinne.

Grafen nedenfor viser statistikk og framskriving for samlet fruktbarhetstall (SFT) og forventet levealder brukt i årets prognose (TR2020M). For SFT sammenlignes året og fjorårets prognose i Trondheim med SSB sin prognose for Trondheim (SSBMMMM2020). For forventet levealder har TR2020M brukt dødssannsynligheter fra SSBs framskrivinger, men justert for lokalt dødelighetsmønster de første årene. 

Befolkningsprognose 2020: Tabeller for nedlastning

Folkemengde 2020-60 etter ettårig alder og plansone. Middels vekst [Excel, Ods]

Folkemengde 2020-60 etter aldersgrupper og skolekrets. Middels vekst [Excel, Ods]

Boligpotensial og forutsatt boligbygging. Middels vekst [Excel, Ods]

Folkemengde 2020-60 etter aldersgruppe og plansone [Excel, Ods]

Tabellene viser prognosen for Trondheim og hele Trondheimsregionen. Plansoneinndelingen brukt i prognosen viser til skolekretser eller deler av skolekretser.

Sammenligning tidligere prognoser

Statistisk sentralbyrå (SSB) gir ut sine egne kommuneprognoser og det er relevant å sammenligne Trondheim kommunes prognoser med deres mellomalternativ (MMMM). De siste årene har den faktiske befolkningsveksten i Trondheim vært høyere enn både Trondheim og SSBs prognose, men Trondheim kommunes prognose har vært nærmere faktisk utvikling.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune:

Sveinung Eiksund og Bente Gravaas

Sist oppdatert: 13.05.2022

A03-P1-EPI006