Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser

Hovedresultat fra prognosen

Trondheim kommune lager sine egne befolkningsprognoser for bruk i kommunens planlegging.

I årets prognose for middels vekst (TR2022M) anslås det at Trondheim vil gå fra å ha 210 500 innbyggere i 2022, til å vokse med rundt 24 000 innbyggere i løpet av de neste tolv årene (Ny KPA-periode 1.1.2022-1.1.2034).

Prognoseresultater for Trondheim kommune står nedenfor. Prognoseresultater for hele Trondheimsregionen står på Trondheimsregionens nettside.

Befolkningsprognose 2022: Hovedtall

Prognosen for middels vekst (TR2022M) viser fortsatt befolkningsvekst i Trondheim, men at den ikke blir like stor som de siste årene. Grafen nedenfor viser prognoseresultatene for middels vekst (TR2022M) for Trondheim kommune.

TR2022M forventer at befolkningsveksten vil bli under 2 300 personer i 2025, for så å falle videre til under 1 600 personer i 2030. Lavere befolkningsvekst fører til et lavere boligbyggingsbehov i prognosen enn tidligere.

Befolkningsprognose 2022: Aldersinndelt

Grafene nedenfor viser prognoseresultatene (TR2022M) for forskjellige aldersgrupper.

Andelen eldre er forventet å øke framover. Mens det i 2022 er 5,3 personer i alderen 16-66 år per person over 66, så vil det i 2050 være kun 3,4 personer. Grafen nedenfor viser aldersgruppene som prosent av befolkningen 2022-2050.

Befolkningsprognose 2022: Fødte, døde og nettoinnflytting

Befolkningsvekst kan deles i to: Fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Fødselsoverskudd er antall fødte minus antall døde. I grafen kan man se statistikk- og prognoseresultatene for disse kategoriene.

Antallet barn per kvinne (SFT) i Norge har falt fra toppunktet på 1,98 i 2009 til rekordlave 1,48 i 2020. I 2021 gikk SFT opp igjen, men økningen ser ut til å ha vært midlertidig ifølge foreløpige tall for 2022. Trondheim er intet unntak fra denne nasjonale trenden. Prognosen for 2022 legger opp til at fruktbarhetsraten vil øke på sikt, men ikke nå det samme nivået som før. Flere barn vil bli født, men dette er hovedsakelig fordi antallet kvinner i Trondheim øker, ikke fordi at det blir flere barn per kvinne.

Grafen nedenfor viser statistikk og framskriving for samlet fruktbarhetstall (SFT) og forventet levealder brukt i årets prognose (TR2022M). For SFT sammenlignes året og fjorårets prognose i Trondheim med SSB sin prognose for Trondheim (SSBMMMM2022). Trondheim har brukt SSBs framskriving av SFT unntatt for de to første årene. For forventet levealder har TR2022M brukt dødssannsynligheter fra SSBs framskrivinger. 

Befolkningsprognose 2022: Tabeller for nedlastning

Folkemengde 2022-50 etter ettårig alder og plansone. Middels vekst [Excel, Ods]

Folkemengde 2022-50 etter aldersgrupper og skolekrets. Middels vekst [Excel, Ods]

Boligpotensial og forutsatt boligbygging. Middels vekst [Excel, Ods]

Folkemengde 2022-50 etter aldersgruppe og plansone [Excel, Ods]

Dokumentasjonsnotat [Pdf]

Kart over boligfelt, plansoner og skolekretser

GIS-fil for inndeling av plansoner og skolekretser (Geopackage)

GIS-fil for oversikt over kjente boligfelt (Geopackage)

Tabellene viser prognosen for Trondheim og hele Trondheimsregionen. Plansoneinndelingen brukt i prognosen viser til skolekretser eller deler av skolekretser.

Sammenligning tidligere prognoser

Nedenfor er det mulig å se på hvordan Trondheim kommunes prognoser forholder seg til Statistisk sentralbyrås prognoser. Trondheim kommune antar litt høyere befolkningsvekst enn mellomalternativet (MMMM) til Statistisk sentralbyrå (SSB). Begge prognosene har allikevel bommet på faktisk vekst ved at de antar en nedgang i befolkningsveksten.

I SSBs mellomalternativ fra 2022 (SSBMMMM2022) har de antatt en vekst på over 4 000 personer i Trondheim i 2022. Hovedsakelig på grunn av store anslag på flyktningstrømmer fra Ukraina tidlig i 2022. Trondheim kommune lager sine prognoser på et senere tidspunkt og har anslått befolkningsvekst til å bli mindre.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune:

Sveinung Eiksund og Håkon Strand

Sist oppdatert: 22.05.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3