Barns miljø i barnehager og skoler

Kommunen har ansvar for godkjenning og tilsyn av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

"Barnas arbeidsmiljølov"

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. blir ofte kalt "barnas arbeidsmiljølov". Veileder til forskriften er delt i én for barnehager og én for skoler:

Kommunens ansvar

I Trondheim kommune er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften delegert til miljøsjefen. Dette innebærer følgende:

Kommunens Miljøenhet fører tilsyn med at virksomheter som kommer inn under forskriften planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte.

Alvorlige hendelser ved skoler og barnehager - varslingsplikt til tilsynsmyndigheten

Bakgrunn

Miljøenheten fører tilsyn med alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Tilsynsplikten omhandler blant annet å kontrollere at virksomheten har systemer som ivaretar barnas helse og sikkerhet. I følge forskriftens § 5. Opplysnings- og informasjonsplikt, har lederen av virksomheten plikt til å informere tilsynsmyndigheten om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.

 Eksempler på typer hendelser/forhold som skal meldes: 

  • Skader på barn/elever som krever omfattende legebehandling (alvorlige bruddskader, hjernerystelse eller lignende).
  • Hendelser som kunne vært potensielt livstruende (barn som går gjennom isen, barn som håndterer farlig verktøy/utstyr beregnet for voksne).
  • Hendelser hvor barn har forsvunnet fra barnehage/skole eller fra barnegruppa på tur.
  • Vedvarende utfordringer med inneklima (ventilasjonsanlegg og/eller oppvarmingsanlegg som ikke fungerer over tid, mistanke om fuktskader som gir helseplager).
  • Skadedyr og skadedyrsbekjempelse hvor det benyttes kjemiske bekjempelsesmidler.
  • Oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige utfordringer.
  • Eksterne forhold som skolen/barnehagen selv ikke er ansvarlig for (støy, støv osv.).
  • Alvorlige og vedvarende utfordringer i det psykososiale miljøet. 

Listen er ikke uttømmende.

Meldingens innhold

Meldingen skal inneholde en kort beskrivelse av hendelsen/forholdet og informasjon om kontaktperson, slik at vi kan vurdere om hendelsen skal følges opp fra vår side. Ved ulykker kan det sendes inn en kopi av avviksmelding/skademelding. Melding sendes fortrinnsvis på e-post miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no. Vi presiserer at melding via det kommunale avvikssystemet ikke automatisk når fram til Miljøenheten, og at melding dermed må sendes separat. Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 72 54 25 50.

Byggearbeider ved skoler og barnehager og forholdet til Miljøenheten som tilsynsmyndighet

Med henvisning til forskriftens §5 ber miljøenheten om å få melding dersom

  • byggearbeider skjer samtidig med barnehage-/skoledrift i lokalene
  • dette er byggearbeider som kan gi miljø-/helsepåkjenninger i form av blant annet støy, rystelser og støv, samt sikkerhetsmessige utfordringer eller dårlig inneluft og som varer mer enn enn uke

Miljøenhetens meldingsbrev om byggearbeider kan lastes ned her.

Dokumentasjon av inneklima og muggsopp

Dersom det skal undersøkes om inneklima i barnehager og skoler er tilfredsstillende, må målinger av CO2 utføres slik at resultatene kan vurderes opp mot gjeldende regelverk. Følgende retningslinjer skal brukes for å dokumentere inneklima i skoler og barnehager.

For dokumentasjon av muggsopp i innelufta er det utarbeidet egne retningslinjer som skal benyttes: Retningslinjer for gjennomføring og rapportering av muggsoppmåling i skoler og barnehager.

Faktaark for skoler og barnehager

Kommunens faktaark er laget som nettsider og som nedlastbare pdf-versjoner for utskrift. Disse kan benyttes fritt. 

 Nr

 Tittel/emne

 Oppdatert

 66  Anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemme  Mai 2014
 52  Barnehager på tur - sikkerhet og hygiene  Juni 2015
 16  Brennkopper i barnehager og skoler  Desember 2013
 15  Conjunctivitis in nurseries and afterschool activities  Mars 2016
 68  Dyrehold i barnehager og skoler, barns kontakt med dyr   Desember 2015
 13  Gastroenteritis in nurseries and afterschool activities (SFO)  May 2014
 12  Hygiene i barnehager og skoler  Juni 2015
 51  Internkontroll i skoler og barnehage   Januar 2015
 60  Kulde og små barn   Januar 2016
 67  Matallergi hos barn i barnehager og skole  Mars 2016
 38  Miljøkrav for skoler og barnehager, -ytre miljø   September 2014
 13  Omgangssyke i barnehager og skoler  Mai 2014
 53  Skoler og SFO på tur –sikkerhet og hygiene  Juni 2015
 14  Stellerutiner i barnehager   Mai 2009
 15  Øyekatarr i barnehager og skoler   Mars 2016
 55  Åpen barnehage – melding i henhold til forskrift om miljørettet helsevern   Desember 2008
     

Trondheim kommunes arbeid med vedlikehold av skoler ble omtalt på NRK Brennpunkt i 2012.

Slik snudde Trondheim skoleforfallet - Miljørettet helsevern i praksis. Se innslaget til NRK/brennpunkt.

helse Folkehelse