Hjem Barns miljø i skoler og barnehager

Barns miljø i skoler og barnehager

Kommunen har ansvar for godkjenning og tilsyn av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

"Barnas arbeidsmiljølov"

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. blir ofte kalt "barnas arbeidsmiljølov". Veileder til forskriften er delt i én for barnehager og én for skoler:

Kommunens ansvar

I Trondheim kommune er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften delegert til miljøsjefen. Dette innebærer følgende:

Kommunens Miljøenhet fører tilsyn med at virksomheter som kommer inn under forskriften planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte.

Alvorlige hendelser ved skoler og barnehager - varslingsplikt til tilsynsmyndigheten

Bakgrunn

Miljøenheten fører tilsyn med alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Tilsynsplikten omhandler blant annet å kontrollere at virksomheten har systemer som ivaretar barnas helse og sikkerhet. I følge forskriftens § 5. Opplysnings- og informasjonsplikt, har lederen av virksomheten plikt til å informere tilsynsmyndigheten om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Eksempler på typer hendelser/forhold som skal meldes:

 • Skader på barn/elever som krever omfattende legebehandling (alvorlige bruddskader, hjernerystelse eller lignende).
 • Hendelser som kunne vært potensielt livstruende (barn som går gjennom isen, barn som håndterer farlig verktøy/utstyr beregnet for voksne).
 • Hendelser hvor barn har forsvunnet fra barnehage/skole eller fra barnegruppa på tur.
 • Vedvarende utfordringer med inneklima (ventilasjonsanlegg og/eller oppvarmingsanlegg som ikke fungerer over tid, mistanke om fuktskader som gir helseplager).
 • Skadedyr og skadedyrsbekjempelse hvor det benyttes kjemiske bekjempelsesmidler.
 • Oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige utfordringer.
 • Eksterne forhold som skolen/barnehagen selv ikke er ansvarlig for (støy, støv osv.).
 • Alvorlige og vedvarende utfordringer i det psykososiale miljøet.


Listen er ikke uttømmende.

Meldingens innhold

Meldingen skal inneholde en kort beskrivelse av hendelsen/forholdet og informasjon om kontaktperson, slik at vi kan vurdere om hendelsen skal følges opp fra vår side. Ved ulykker kan det sendes inn en kopi av avviksmelding/skademelding. Melding sendes fortrinnsvis på e-post til: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no. Vi presiserer at melding via det kommunale avvikssystemet ikke automatisk når fram til Miljøenheten, og at melding dermed må sendes separat. Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 72 54 25 50.

Byggearbeider ved skoler og barnehager og forholdet til Miljøenheten som tilsynsmyndighet

Med henvisning til forskriftens § 5 ber miljøenheten om å få melding dersom

 • byggearbeider skjer samtidig med barnehage-/skoledrift i lokalene
 • dette er byggearbeider som kan gi miljø-/helsepåkjenninger i form av blant annet støy, rystelser og støv, samt sikkerhetsmessige utfordringer eller dårlig inneluft og som varer mer enn en uke

Dokumentasjon av inneklima og muggsopp

Dersom det skal undersøkes om inneklima i barnehager og skoler er tilfredsstillende, må målinger av CO2 utføres slik at resultatene kan vurderes opp mot gjeldende regelverk.

For dokumentasjon av muggsopp i innelufta er det utarbeidet egne retningslinjer som skal benyttes:

Faktaark for skoler og barnehager

Kommunens faktaark er laget som nettsider og som nedlastbare pdf-versjoner for utskrift. Disse kan benyttes fritt. 

(Faktarkene finnes inntil videre på nettsiden Faktaark om natur, miljø og helse)

Nr
Tittel/emne
Oppdatert
66 Anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemme Mai 2014
52 Barnehager på tur - sikkerhet og hygiene Juni 2015
16 Brennkopper i barnehager og skoler Desember 2013
15 Conjunctivitis in nurseries and afterschool activities Mars 2016
68 Dyrehold i barnehager og skoler, barns kontakt med dyr Desember 2015
13 Gastroenteritis in nurseries and afterschool activities (SFO) May 2014
12 Hygiene i barnehager og skoler Juni 2015
51 Internkontroll i skoler og barnehage Januar 2015
60 Kulde og små barn Januar 2016
67 Matallergi hos barn i barnehager og skole Mars 2016
38 Miljøkrav for skoler og barnehager, -ytre miljø September 2014
13 Omgangssyke i barnehager og skoler Mai 2014
53 Skoler og SFO på tur –sikkerhet og hygiene Juni 2015
14 Stellerutiner i barnehager Mai 2009
15 Øyekatarr i barnehager og skoler Mars 2016
55 Åpen barnehage – melding i henhold til forskrift om miljørettet helsevern Desember 2008

 

Sist oppdatert: 25.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css