Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen

Om byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen er en hederspris som deles ut til byggverk eller anlegg som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart.

Prisen skal bidra til økt oppmerksomhet og entusiasme knyttet til byens arkitektur, og være en belønning til de som strekker seg langt for å skape byggverk som gjør byen vår til et bedre sted å være. Byggverket eller anlegget må være ferdigstilt i løpet av de siste 5 år.

Trondheim kommune har delt ut byggeskikkprisen siden 2006. Prisen ble innstiftet av formannskapet for å hedre aktører som på ulikt vis utmerker seg positivt innenfor byggeskikk.

Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på bygget eller i anlegget, samt et diplom til prisvinneren/prisvinnerne.

Finalister til årets byggeskikkpris

Juryen har kåret tre finalister til byggeskikkprisen 2022. Trondheim kommune har fått byarkitekt, og sammen med Rådet for byarkitektur, ordfører og byutviklingsdirektør danner de juryen til byggeskikkprisen. Nytt for året er at de tre finalistene stilles ut i Nordre gate, før vinneren kåres i desember.

“God arkitektur er et viktig verktøy for en god utvikling av byen vår. Vi ønsker mer oppmerksomhet rundt byggeskikkprisen, og derfor har juryen kåret tre finalister som stilles ut i det offentlig rom fram til vinneren av prisen kåres.”

Byarkitekt, Are Risto Øyasæter


Finalister til byggeskikkprisen 2022:

Torvet
Torvet i Trondheim har blitt byens storstue og står for alvor fram som byens viktigste byrom. Sporene etter den gamle rundkjøringa er erstattet av et helhetlig og sammenhengende bygulv. En ryddig struktur av møbleringselementer og trær i kantsonen strammer opp den store plassen og etablerer samtidig små mellomrom som stimulerer til opphold. I tilknytning til Torvet er det etablert flere restauranter som benytter bygulvet til uteservering. Det nye Torvet bidrar til liv i byen og har gitt et løft til Midtbyen.

Fakta
Byggherre: Trondheim kommune
Landskapsarkitekt: Agraff arkitektur AS
Kunstner: Edith Lundebrekke

Kjøpmannsgata Ung Kunst, K-U-K
Kjøpmannsgata Ung Kunst, K-U-K, har blitt en attraktiv møteplass for kunst og kultur som treffer bredt og smalt. Bebyggelsen forholder seg til omgivelsene på en forbilledlig måte og man har vist evne til å innarbeide eksisterende, tradisjonell bebyggelse i det helhetlige konseptet. K-U-K er et tilskudd til byen i form av arkitekturen i seg selv, og bygningens innhold med rom for kunst og en utstillingsplass for yngre kunstnerskap tilfører en ytterligere dimensjon.

Fakta
Byggherre: Kjøpmannsgata Ung Kunst/ Kjell Erik Killi-Olsen
Arkitekt: HUS arkitekter og KEY arkitekter

Tukthuset
På Kalvskinnet er fire historiske volum reetablert mellom de fredede bygningene Lagmannsretten og Tukthuset. Det er lagt vekt på å videreføre karakteren fra den gamle trehusbebyggelsen og samtidig skape gode boliger som innfrir moderne krav og behov. Tukthuset er en vellykket gjenskaping av det gamle volumet mellom de to bygningene Tukthuset og Lagmannsretten, samt ny bruk av den gamle bebyggelsen. Prosjektet forholder seg svært bevisst til historien og bidrar til et mangfold av boliger i sentrum.

Fakta
Byggherre: Godhavn
Arkitekt: Arkitekturfabrikken

Foreslå kandidater til byggeskikkprisen

Juryen for Trondheim kommunes byggeskikkpris trenger tips til kandidater som fortjener ære og berømmelse. Juryen ønsker et bredt tilfang av forslag til bygg, byrom og anlegg som har vært bygd de siste fem årene i Trondheim.

Alle står fritt til å foreslå kandidater. Frist for å foreslå kandidater for 2022 er 15. mai 2022.

Statutter

Statutter for byggeskikkprisen
 • Trondheim kommunes pris for god byggeskikk er opprettet og blir delt ut av Trondheim kommune. Prisen er en hederspris og deles ut til byggverk/prosjekt som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk.

  Prisen skal bidra til økt oppmerksomhet og entusiasme knyttet til byens arkitektur, og være en belønning til de som strekker seg langt for å skape byggverk som gjør byen vår til et bedre sted å være.

  Et vinnerprosjekt skal være vakkert utformet og skal i samspill med sine omgivelser være en berikelse for stedet. Prosjektet skal være inkluderende i møte med sine brukere og med publikum. Prosjektet skal være både sosialt-, økonomisk og miljømessig bærekraftig, i tråd med FNs bærekraftsmål.

  Prosjektet skal videre utmerke seg gjennom godt samspill mellom følgende faktorer:
  - Merverdi. Tilfører prosjektet verdier utover det som er forventet?
  - Hensyn. Respekterer og responderer prosjektet på omgivelsene?
  - Iderikdom. Er prosjektet innovativt og originalt, fornyer det faget/bransjen?
  - Estetikk. Stimulerer og engasjerer prosjektet rent visuelt, både inne og ute?
  - Varighet. Har prosjektet lang levetid og vil prosjektet stå seg over tid?
  - Optimalisering. Er prosjektet smart ift. funksjon, material-, areal- og ressursbruk? Oppnår man mye effekt ut av lite?

  Prisen kan gis til nybygg, tilbygg, ombygging, istandsetting og prosjekter knyttet til landskap og uterom.

 • Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, samt et diplom til prisvinneren/prisvinnerne.

 • Vinneren/vinnerne av Trondheim kommunes byggeskikkpris utpekes av en jury. Det er åpent for alle å komme med forslag til priskandidater. Juryen kan i tillegg innhente begrunnede forslag fra enkeltpersoner, foreninger og faginstanser.

  Sekretariatet skal utarbeide en oversikt over aktuelle kandidater samt en vurdering av disse. I denne forbindelse skal også arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet omtales.

  Prisen skal tildeles et byggverk/prosjekt som er ferdigstilt i løpet av den forutgående femårsperioden. Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for valget av prisvinner.

  Prisen for god byggeskikk kan tildeles personer eller virksomheter, private eller offentlige, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til de arkitektoniske kvalitetene ved byggverket/prosjektet som prisbelønnes.

  Det kan gis hedrende omtale i form av diplom til en eller flere av de kandidatene som ikke tildeles årets byggeskikkpris.

  Trondheim kommune tar sikte på å utdele prisen årlig. Dersom juryen ikke finner fram til et prosjekt som de mener har fortjent prisen for god byggeskikk, skal den ikke utdeles.

  Juryen bestemmer om prisen skal deles ut, og når det skal være utdeling. Det er ønskelig at byens ordfører leder juryen og foretar prisoverrekkelsen.

 • Rådet for byarkitektur skal sammen med ordfører og byutviklingsdirektør være jury for kommunens byggeskikkpris. Det er ønskelig at juryen ledes av ordfører.

  Juryens sekretariat er lagt til Byarkitekten.

 • Disse statuttene kan endres av formannskapet.

Juryen

Jurymedlemmer 2022

Rita Ottervik
Ordfører og juryleder

Bente Næverdal
Trondheim kommune

Are Risto Øyasæter
Byarkitekt og leder av Rådet for byarkitektur, Trondheim kommune

Steffen Wellinger
NTNU, fakultet for arkitektur og design

Ragnhild Snustad
Trondhjems arkitektforening, TAF

Lisbet Haug
Norske landskapsarkitekters forening. avd. Trøndelag

Torgeir Rønning
Håndverkerforeningen i Trondheim

Michelle Wright
Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Kontaktpersoner

Mari Mathisen Fasting, Byplankontoret, tlf: 91 68 63 27

Ragna Indrevåg, Byggesakskontoret, tlf: 47 51 45 77

Tidligere vinnere av byggeskikkprisen

Sist oppdatert: 26.10.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004